Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Informaţii privind admiterea la studiile universitare de licenţă 2014

pag12poza48                      

            Examenele continuă la toate facultăţile Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Precizăm că la Facultatea de Teologie, Facultatea de Design şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, candidaţii vor susţine probe eliminatorii, iar la toate celelalte programe de studii universitare de licenţă candidaţii vor fi evaluaţi ca urmare a stabilirii mediei între nota de la examenul de Bacalaureat şi nota de la proba de la limbă şi literatură română scris (Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale;  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială; Facultatea de Ştiinţe Economice), nota de la examenul de Bacalaureat şi nota de la proba de la matematică; în cazul că nu au susţinut examen la matematică se va lua în considerare nota de la proba de Limba şi literatura română scris (Facultatea de Ştiinţe Exacte), nota de la examenul de Bacalaureat şi nota de la a doua probă a examenului de Bacalaureat (Facultatea de Inginerie) şi nota de la examenul de Bacalaureat şi nota de la disciplina obligatorie a profilului (Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului).

            Interviul pentru locurile bugetare ale tuturor Programelor de studii universitare de Master va avea loc în data de 22 septembrie a.c., ora 9,00.

Metodologie de admitere la studiile de licenţă (pe facultăţi)

I. Criterii de admitere la studiile de licenţă

Admiterea 2014  se face luând în considerarea Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă / masterat / doctorat specifice fiecărei facultăţi/domeniu/şcoală doctorală..

II. Perioada de înscriere la admitere

a. Sesiunea I:  înscrierea 14 iulie – 03 august

 • de luni pana vineri 09-17 si sambata si duminica 9-13.
 • afişarea rezultatelor 5 august.

b. Sesiunea II:  înscrierea 01- 21 septembrie  

 • de luni pana vineri 09-17 si sambata si duminica 9-13.
 • afişarea rezultatelor 23 septembrie.

            Înscrierile se vor desfăşura la sediul Rectoratului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, situat în Municipiul Arad pe B-dul Revoluţiei nr. 77 pentru toate programele de studii universitare de licenţă şi master.

            Excepţie: Facultatea de Teologie pentru care înscrierile se vor desfăşura la sediul Facultăţii din Municipiul Arad, str. Academia Teologică nr. 9.

III. Acte necesare

 1. Cerere tip (se primeşte la înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat (original) sau diplomă echivalentă cu aceasta. În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs, la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea;
 3. Certificat de naştere (copie legalizată);
 4. Certificat de căsătorie (copie legalizată);
 5. Adeverinţă medicală tip M. S. 18.1.1. - Numele si prenumele din punct de vedere clinic este sănătos/sănatoasă, apt/ă pentru adminiterea la facultate;
 6. Două fotografii color tip buletin;
 7. Foaie matricolă (copie legalizată);
 8. Copie carte de identitate;
 9. Chitanţă taxa de înscriere
 10. Dosar plic.

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă acreditare (A)/autorizate provizoriu (AP) să funcţioneze în anul universitar 2014-2015, la forma de învăţământ cu frecventă (IF) sau învăţământ la distanţă (ID)

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 2014-2015

Extras HG 580 din 9 iulie 2014 prvind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET