Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Documente

Regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului învăţământ la distanţă

CADRUL GENERAL

ART. 1. Cadrul juridic general de organizare si functionare a formelor de învatamânt superior bazate pe tehnologia ID este format din:
a) Legea învatamântului nr. 84/1995, cu modificarile si completarile ulterioare (art.15 alin.10 si art 60 alin.1);
b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (art.4 alin.5, art.5, art 9 alin.4);
c) H.G. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat (art.15).
În prezent organizarea, functionarea si acreditarea programelor ID în învatamîntul superior sunt reglementate prin :
a) H.G. nr. 1011/2001 privind organizarea si functionarea învatamântului la distanta si cu frecventa redusa în institutiile de învatamânt superior ;
b) H.G. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externa, a standardelor, a standardelor de referinta si a listei indicatorilor de performanta a ARACIS;
c) H.G. 635/2008, modificata prin H.G.922/2008 privind structurile institutiilor de învatamânt superior si specializarile/programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea.

ART. 2. Evolutiile civilizatiei actuale spre o societate dependenta de cunoastere si de învatare (learning society), presupun o politica educationala care largeste în mod considerabil posibilitatile de studiu pentru diversele categorii de persoane.Astfel, Universitatea Aurel Vlaicu îsi deschide portile pentru mai multe categorii de vârsta si initiaza astfel, pe fondul unei reforme institutionale si curriculare, interactiuni variate cu mediul economic, cultural, tehnologic si social.
Extinderea sanselor de acces în învatamântul superior, asigurarea sanselor egale pentru toate categoriile de vârsta au facut parte din reforma învatamântul superior care sa desfasurat în tara noastra. Urmare acesteia, forma de învatamânt la distanta s-a dezvoltat rapid, în strânsa legatura cu efortul de diversificare a ofertei de studii universitare. 

ART.3. Invatamântul la distanta ,ca forma de instruire institutionalizata, include elemente de flexibilitate care îl fac mult mai accesibil pentru studenti, comparativ cu sistemul traditional, bazat pe comunicarea directa între cadrul didactic si student.
Conceptul de flexibilitate se refera la structurarea materialului predat, metode specifice de predare-verificare-evaluare, forme de asistenta oferite studentilor. În prezent, într-o societate a cunoasterii, aceasta forma de învatamânt superior se preteaza foarte bine pentru realizarea cerintei pe care o denumim educatie continua si a învatamântului centrat pe student. Pregatirea studentilor în cadrul învatamântului la distanta se desfasoara prin utilizarea unei game largi de facilitati oferite de mijloacele de comunicare existente.
Cursurile includ una sau mai multe facilitati ale mediei: carti, cursuri tiparite, pagina WEB, casete audio, video, CD-uri. Comunicarea traditionala fata-în-fata dintre profesori si studenti este treptat înlocuita de modalitati de comunicare la distanta : corespondenta prin posta, posta electronica, INTERNET,radio, televiziune.

CAPITOLUL I.  OBIECTIVELE DEPARTAMENTULUI ID

ART. 4. Departamentul Învatamânt la Distanta din cadrul Universitatii Aurel Vlaicu din Arad îsi propune urmatoarele obiective, integrate în strategia de ansamblu a universitatii:
- asigurarea calitatii actului didactic;
- asigurarea conditiilor organizatorice si de dotare specifice potrivit standardelor în vigoare;
- armonizarea activitatii ID întreprinsa de diferitele domenii si specializari componente;
- întreprinderea de actiuni promotionale pentru exploatarea cât mai fructuoasa a avantajelor oferite de aceasta forma de învatamânt;
- urmarirea respectarii legislatiei în vigoare;
- atragerea de fonduri;
- coordonarea instruirii persoanelor interesate în producerea de materiale didactice în tehnologia specifica;
- sprijinirea înfiintarii de centre tutoriale si de informare;
- sustinerea activitatii de elaborare a materialelor didactice în tehnologia ID;
- producerea si valorificarea de materiale educationale clasice sau multimedia.

Pentru realizarea în conditii bune a atributiilor sale, departamentul ID poate propune Senatului, în conditiile legii, colaborarea cu alte organisme interesate de prestarea unor servicii catre departament.

CAPITOLUL II.  ORGANIZARE SI STRUCTURA

ART. 5. Potrivit HG. 1011/2001, initierea, dezvoltarea si managementul programelor de studii ID se desfasoara într-o structura institutionalizata specializata denumita Departament pentru Învatamânt la Distanta(DID).

ART.6. Departamentul pentru Învatâmânt la Distanta se afla în subordinea Senatului Universitatii Aurel Vlaicu din Arad, iar structura sa organizationala si relationala este inclusa în organigrama UAV.
ART.7. Departamentul ID coordoneaza domeniile si specializarile acreditate sau autorizate ID din cadrul fiecarei facultati. Colaborarea dintre DID si fiecare facultate se realizeaza pe baza unei conventii de parteneriat conform prevederilor HG 1011/2001 si a standardelor privind cadrul organizatoric al unui departament ID.

ART.8. Întreaga activitate a Departamentului ID este coordonata de biroul departamentului, condus de un director. Directorul departamentului ID este numit de rectorul Universitatii si validat de Senatul Universitatii Aurel Vlaicu din Arad. Directorul departamentului ID este membru de drept al Senatului Universitatii Aurel Vlaicu, fiind subordonat direct rectorului institutiei. Acesta trebuie sa detina calificare si experienta dovedita în metodologia ID si administrarea acesteia.

ART.9. Principalele atributii si responsabilitati ale Departamentului pentru Învatamânt la Distanta sunt:
a. Departamentul ID, în colaborare cu facultatile, întocmeste statele de functiuni adecvat programelor de studii ID. Statele de functiuni sunt aprobate anual de Senatul Universitatii;
b. asigura accesul tuturor studentilor înscrisi într-un program de studiu ID la toate serviciile de suport ale ID: asistenta la înscriere, asistenta educationala, livrarea resurselor de învatamânt, acces la mijloacele de comunicatie, suport tutorial adecvat, examinare corecta si asigurarea înregistrarilor privind rezultatele obtinute, consiliere profesionala;
c. asigura, în colaborare cu facultatile,un sistem adecvat de rezolvare operativa a sesizarilor si solicitarilor studentilor înscrisi la ID;
d. asigura informarea potrivita si corecta a studentilor privind programele de studiu oferite si tipul diplomelor obtinute la absolvire, cerintele de înscriere si serviciile oferite, taxele de studiu, tehnologiile educationale si de omunicatii utilizate, procedeele de examinare;
e. asigura infrastructura de comunicatie dintre studenti, cadre didactice si tutori prin diferite mijloace: posta, telefon, fax, e-mail, internet, videoconferinte, discutii de grup;
f. asigura pregatirea permanenta în tehnologia ID a tuturor participantilor din universitate si centrele tutoriale;
g. asigura derularea în conditii optime a contractelor de parteneriat privind desfasurarea procesului educational ID, producerea de resurse de învatamânt specifice ID, utilizarea acestora în combinatie cu tehnologiile de comunicatie;
h. asigura punerea la dispozitie de resurse adecvate de învatamânt: materiale de studiu si suporturi tutoriale, carti de referinta, materiale educationale ajutatoare, spatii adecvate întâlnirilor periodice asistate, spatii pentru studiu individual deschise la ore convenabile care tin seama de necesitatile locale ale utilizatorilor, produse multimedia, retele de calculatoare si acces la Internet;
j. coordoneaza elaborarea de cursuri în tehnologie ID;
k. propune Senatului UAV în colaborare cu consiliile facultatilor cuantumul taxelor de scolarizare pe domenii/specializari.
m. elaboreaza ghiduri de prezentare a specializarilor pentru care se ofera programe de studiu sub forma învatamântului la distanta si asigura publicitatea acestora;
n. asigura ca bazele de date cu privire la toate activitatile studentilor sunt confidentiale, permanent actualizate, stocate în conditii de siguranta, garantate si protejate împotriva actelor de vandalism ,furtului sau modificarilor neautorizate;
o. asigura implementarea unui program de management al calitatii pentru mentinerea obiectivelor propuse si a modului de derulare a programelor ID la nivelul cerintelor si criteriilor de autorizare/acreditare elaborate de ARACIS.

ART.10. Multiplicarea materialelor didactice si distributia lor catre studenti se face prin grija departamentului ID si a facultatilor. Materialele didactice (suporturi de curs, caiete de aplicatii) se refera strict la disciplinele prevazute în planul de învatamânt ,respectând programa analitica si reglementarile aferente în vigoare. Evaluarea calitatii continutului sub aspect stiintific si didactic se realizeaza în catedrele
de specialitate.

ART.11. La nivelul facultatilor structura functionala utilizeaza si functii specifice ID:responabiul ID pe facultate, responsabil de specializare, coordonator de disciplina, tutori, secretar si alte functii necesare.

ART.12.La nivelul facultatilor,Decanul urmareste activitatea ID la domeniile si specializarile aferente facultatii asigurând prin autoritatea sa calitatea activitatii didactice.

ART.13. Responsabilul ID pe facultate sunt propusi de directorul ID si validati de Senatul Universitatii si asigura coordonarea programelor ID de la nivelul facultatilor si coordonarea responsabililor de specializare(la facultatile unde exista aceasta functie).

ART.14. Responsabilii de specializare sunt propusi de Decani si confirmati de Departamentul ID. Acestia vor fi desemnati dintre cadrele didactice cu carte de munca la UAV, care au experienta profesionala si sunt cunoscatori ai metodologiei ID.

ART.15. Principalele atributii ale responsabilului de specializare se refera la:
- organizarea programului de învatamânt(tutoriale, activitati asistate, examene,
evaluari) în cadrul specializarii;
- urmarirea respectarii cu strictete a planului de învatamânt;
- recrutarea studentilor;
- urmarirea asigurarii distribuirii catre studenti a materialelor didactice si de îndrumare.

ART.16. Coordonatorii de disciplina si tutorii reprezinta personalul didactic implicat în activitatile ID. Tutorele reprezinta o functie fara corespondent la forma de învatamânt  „zi” si principala sa atributie este de întretinere permanenta a legaturii cu studentii care îi sunt repartizati. El are un rol de consilier, consultant în domeniile respective, sprijinitor pentru student. În sarcina tutorelui intra si probleme ce tin de evidenta activitatii studentului. Rolul tutorelui poate fi îndeplinit de orice cadru didactic sau de specialisti în domeniu.
CAPITOLUL III . CONDITII DE ADMITERE

ART.17. Admiterea la forma de învatamânt la distanta este organizata de Departamentul ID împreuna cu facultatile pe baza criteriilor generale de admitere stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii precum si a criteriilor prevazute în regulamentul de admitere la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

ART.18. Candidatii declarati admisi vor fi înmatriculati ca studenti „cu taxa” la facultatea în cadrul careia este organizata specializarea, cu respectarea prevederilor legale. Pentru înmatricularea candidatilor admisi este obligatorie încheierea unor contracte de scolarizare între Universitatea Aurel Vlaicu si candidatii admisi, semnate de ambele parti, în care sunt prevazute drepturile, obligatiile si raspunderea partilor.

CAPITOLUL IV.  DREPTURILE SI OBLIGATIILE STUDENTULUI

ART.19. Facultatile care detin programe de studiu ID încheie un contract anual de studii cu studentul prin care se reglementeaza parcurgerea planurilor anuale de învatamânt în sistemul de credite transferabile, prin echivalenta cu forma de învatamânt zi.

ART.20. Persoanele înmatriculate la forma de învatamânt la distanta dobândesc calitatea de student cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate, conform cu legislatia în vigoare referitoare la activitatea didactica.

ART.21. Scolarizarea la forma de învatamânt ID se realizeaza în regim „cu taxa”. Numarul de locuri este cel aprobat de Senatul Universitatii Aurel Vlaicu din Arad conform legislatiei în vigoare.

ART.22.Cuantumul taxelor de scolarizare precum si al altor taxe(admitere, înmatriculare,eliberare acte de studii, etc.) sunt aprobate de Senatul Universitatii Aurel Vlaicu din Arad.

CAPITOLUL V. CERTIFICAREA SI EVALUAREA STUDIILOR

ART.23. Pentru fiecare specializare, planul de învatamânt aferent programului de învatamânt la distanta este acelasi cu cel de la forma de învatamânt zi.

ART.24. Durata studiilor este aceeasi cu durata studiilor de la forma de învatamânt de zi.

ART.25. La forma ID se aplica sistemul creditelor transferabile în aceleasi conditii cu cele prevazute la forma de zi.
ART.26. Procedura de evaluare academica a programelor de învatamânt la distanta se realizeaza potrivit standardelor si procedurilor ARACIS reglementate de legislatia în vigoare.

ART.27. Evaluarea studiilor efectuate în sistem ID la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad se realizeaza prin procedeele utilizate la forma de învatamânt zi(examen, colocviu, evaluare pe parcurs).

ART.28. Diplomele si certificatele de studiu ale absolventilor programelor în sistem ID sunt eliberate potrivit regulamentului de eliberare a actelor de studii.

CAPITOLUL VI. ACTIVITATEA FINANCIARA

ART. 29. Fondurile aferente programelor de studii ID se formeaza din taxele de studiu, taxe administrative stabilite si percepute în conditiile legii si din alte surse de venit obtinute în conditiile legii(cercetare, sponsorizari, donatii).

ART.30. Taxa de scolarizare este stabilita de Senatul Universitatii si poate fi reactualizata anual. Taxa de scolarizare este unica pentru toti studentii unui an de studiu, la aceeasi specializare.

ART.31. Constituirea veniturilor precum si angajarea si efectuarea cheltuielilor din fondurile provenite din activitatile ID se realizeaza pe baza unui buget de venituri si cheltuieli care este integrat în bugetul de venituri si cheltuieli al Universitatii Aurel Vlaicu din Arad.

ART.32. Remunerarea activitatilor didactice prestate la forma ID se face în conformitate cu prevederile legale, pe baza statelor de functiuni aprobate de Senatul Universitatii Aurel Vlaicu din Arad.

CAPITOLUL VII. DISPOZITII FINALE

ART.33. Prezentul Regulament a fost adoptat pe baza legislatiei în vigoare si în conformitate cu Carta Universitatii Aurel Vlaicu din Arad de Senatul Universitar în sedinta din data de 31.03.2009

ART.34. Regulamentul adoptat prin art.2 al Hotarârii de Senat nr.20/24.02.2009 se abroga.

ART.35. Modificarea prezentului regulament este de competenta Senatului Universitatii.

Rector,

Prof.univ.dr. Lizica Mihut

Director Departament ID,
 Conf. univ. dr. Florin Isac

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET