Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (DPPD)

Str. Elena Dragoi nr. 2 etaj 2 sala 207, Arad

Telefon: +40-257-219555

E-mail: dppd@ uav. ro (cadre didactice: grade didactice şi formare continuă)

E-mail: dppd.studenti@ uav.ro (studenţi: licenţă şi masterat)

URL: http://www.uav.ro/ro/departamente/pregatirea-personalului-didactic

Contact online antispam: DPPD  sau DPPD studenti 

Prezentare:

În cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad funcţionează sub Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 5188/3.12.2001 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). El a fost acreditat de ARACIS prin Decizia nr. 4560/27.08.2007

Activităţile specifice DPPD se pot structura în:

 • formarea iniţială – se adresează studenţilor de la orice specializare a ciclului de licenţă precum şi absolvenţilor studiilor universitare de licenţă nonpedagogice;
 • formarea continuă – se adresează cadrelor didactice, consilierilor educativi, managerilor şcolari (directori adjuncţi, directori, inspectori) şi licenţiaţilor de orice specialitate precum şi altor categorii de adulţi.

Misiunea DPPD constă în asigurarea calităţii sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic în concordanţă cu politicile educaţionale naţionale şi europene, cu cerinţele pieţei muncii, printr-o abordare multidisciplinară, modulară şi flexibilă spre formarea şi dezvoltarea unor competenţe necesare omului secolului XXI, izvorâtă din activitatea de cercetare aplicativă.

Obiectivele DPPD:

 1. Dezvoltarea continuă a calităţii prestaţiilor academice, afirmată prin rezultatele studenţilor în învăţare şi ale membrilor DPPD în cercetare;
 2. Dezvoltarea în cadrul DPPD al unui management şi a unei culturi a calităţii în concordanţă cu politicile educaţionale de calitate ale UAV, ARACIS şi MECTS, în acord cu evoluţia naţională şi europeană a acestora;
 3. Profesionalizarea viitoarelor cadre didactice prin înzestrarea lor cu competenţe din domeniul comunicării interumane, a psihopedagogiei şi interculturalităţii;
 4. Asigurarea formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin organizarea şi desfăşurarea examenelor de grad didactic, perfecţionare periodică şi a modulelor flexibile de conversie profesională la nivel postuniversitar;
 5. Iniţierea, proiectarea şi realizarea unor activităţi de cercetare aplicativă în domeniul ştiinţelor educaţiei şi psihologiei;
 6. Cooperarea orizontală şi transversală a DPPD cu toate entităţile legal constituite în UAV;
 7. Dezvoltarea unor parteneriate cu alte DPPD-uri, facultăţi  şi instituţii specializate în domeniul educaţiei din ţară şi de peste hotare.
 8. Participarea la diverse proiecte regionale, naţionale şi internaţionale.

Baza materială şi resursele financiare

Pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul DPPD au fost asigurate spaţiile de învăţământ necesare – o aulă, trei săli de seminar, 1 laborator metodic şi 2 cabinete – toate în concordanţă cu normele tehnice de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare.
Dotarea DPPD s-a realizat de către administraţia UAV din bugetul de stat şi din resurse proprii, din proiectele naţionale sau internaţionale ale DPPD şi prin autodotare cu:
 • mobilier pentru sediului DPPD şi al sălilor de seminar;
 • tehnică de calcul (5 calculatoare, 3 laptop), echipament de comunicare (telefax, internet, skype), de vizualizare (3 videoproiector, 1 retroproiector, 1 scanner, 2 flip chart-uri) şi de multiplicare (1 xerox, 2 imprimante) ;
 • cărţi şi publicaţii naţionale şi internaţionale care alcătuiesc un punct documentar al DPPD

Resursele financiare ale DPPD sunt îndestulătoare având în vedere că atrage finanţări prin:

 • cuantumul de 0,12 % / student echivalent din finanţarea de bază a unui student bugetat la specializarea la care este înrolat la facultate;
 • plăţile făcute de studenţii facultăţilor şi specializărilor non-pedagogice, care optând pentru modulul psihopedagogic, achită taxe / curs;
 • sumele atrase de la cursanţii masterului în „Management educaţional”;
 • taxele strânse de la cursanţii modulului de psihopedagogie, nivel I şi II la nivel postuniversitar;
 • taxele strânse de la cursanţii modulului teoretic de psihopedagogie specială;
 • banii proveniţi din contractele cu ISJ-uri sau cu persoane individuale pentru serviciul de formare continuă prin perfecţionare periodică;
 • câştigarea diferitelor granturi şi burse la nivel local, naţional şi internaţional.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET