Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport                                  

Departamentul: Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă

Domeniul: Educaţia Fizică şi Sport

Program de studii: Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BmBF1O01

Sisteme de conducere în activităţi motrice

DF

42

2

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBF1O02

Managementul şi marketingul evenimentelor sportive

DF

28

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBF2O03

Elemente de organizare a competiţiilor atletice în şcoală

DF

42

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

E

5

BmBF2O04

Managementul informaţiei în sport

DF

42

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

7

BmBF2O05

Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică 

DF

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

BmBS1O06

Aplicaţii metodologice în activitatea fizică şcolară

DAM

14

-

-

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BmBS2O07

Aplicaţii specifice în săli de fitness

DAM

28

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

C

4

 

TOTAL

 

 

3

2

1

-

-

15

4

3

4

-

-

23

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

Pachet 1 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

2

-

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBS1A08

Măsurare şi evaluare în antrenament şi competiţii şcolare

BmBS1A09

Educaţie fizică comparată în ontogeneză

 

Pachet 2 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU 

42

2

-

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBS1A10

Standarde, norme şi proceduri pentru siguranţa în activitatea fizică şcolară

BmBS1A11

Competiţii şcolare şi extra-şcolare

 

Pachet 3 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

-

2

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BmBS1A12

Stagiu de practică sportivă şcolară

BmBS1A13

Învăţare motrică în educaţie fizică

 

Pachet 4 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

BmBS2A14

Educaţia fizică şi dimensiunea sa axiologică

BmBS2A15

Politici sportive europene

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

4

2

3

-

K15

2

1

-

-

K7

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

6C+3S+3L

 

3E+1C

K22

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

7

4

4

-

K30

6

4

4

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

15

 

14

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

13C+8S+8L

8E+3C

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BmBC1F16

Sporturi de societate

DFC

28

1

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BmBC1F17

Drumeţii

DFC

28

1

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BmBC2F18

Limbă străină

DFC

28

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

C

3

BmBC2F19

Sporturi extreme

DFC

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

-

2

-

K10

1

2

1

-

K8

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An I

 

 

3C+2S+3L

3E+1C

K18

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BmBF3O01

Metode şi tehnici de cercetare în educaţie fizică şcolară

DF

42

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

BmBF3O02

Strategii privind jocurile sportive din aria curriculară

DF

42

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

BmBF3O03

Stagiu de practică în activităţile extracurriculare

DF

28

-

-

2

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BmBF3O04

Strategii privind organizarea activităţilor de timp liber

DF

28

2

-

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BmBF4O05

Tehnici de informare şi documentare

DF

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

8

BmBF3O06

Activităţi motrice specifice în baze de agrement

DAM

14

-

-

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BmBS4O07

Activităţi motrice specifice în tabere şcolare

DAM

56

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

C

7

BmBS4O08

Metodica elaborării lucrării de disertaţie

DAM

56

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

C

10

 

TOTAL

 

 

6

-

5

-

-

23

2

2

8

-

-

25

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

Pachet 1 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

BmBS3A09

Concepţii moderne în educaţie fizică şi sport

BmBS3A10

Implicaţii sanogenetice ale exerciţiului fizic la vârsta şcolară

 

Pachet 2 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU 

28

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

C

5

BmBS4A11

Noţiuni de igienă în activităţile motrice extracurriculare

BmBS4A12

Nutriţie şi dietologie

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

2

-

1

-

K7

-

2

-

-

K5

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

2C+1L

K7

2L

K5

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

8

-

6

-

K30

2

4

8

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

14

 

14

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

10C+4S+14L

5E+5C

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BmBC3F13

Dansuri populare

DFC

28

-

1

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BmBC3F14

Badminton

DFC

28

-

1

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

-

2

2

-

K4

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An II

 

 

2S+2L

2C

K4

BmBF4F15

Pentru susţinerea lucrării de disertaţie se alocă 10 credite.

Misiunea programului de studii vizează formarea de profesionişti, recunoscuţi în nomenclatorul profesiunilor, înzestraţi cu competenţe înalte şi cu cunoştinţe avansate, abilităţi şi competenţe profesionale şi transversale în activităţile motrice curriculare şi exracurriculare, conţinând şi elemente de specificitate şi oportunitate, în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cerinţele pieţei forţei de muncă.

 

 Competenţe profesionale :

 Cp1. Acordarea de consultanţă elevilor pe diverse probleme: evoluţia domeniului educaţiei fizice, conţinutul pregătirii echipelor şcolare,  orientare în carieră, integrare în structuri sociale, promovarea imaginii, etc.

Cp2. Reprezentarea elevilor în cadrul asociaţiilor sportive şcolare, cu organizatori de competiţii, în sensul stabilirii unor relaţii profesionale, în acord cu legislaţia în vigoare

Cp3. Organizarea şi  desfăşurarea activităţilor pentru creşterea nivelului pregătirii  la diversele categorii de vârstă şi sociale, în funcţie de solicitări şi nevoi,  în scopul creşterii şi/sau menţinerii sănătăţii persoanei

Cp4. Orientarea solicitanţilor  privind organizarea şi gestionarea timpului liber în direcţia practicării mijloacelor educaţiei fizice şi sportului, prin  promovarea unor activităţi atractive şi eficiente

Cp.5. Elaborarea, implementarea şi evaluarea unor programe  de practicare a activităţilor fizice curriculare şi extracurriculare

Cp.6. Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice activităţilor fizice curriculare si extracurriculare

 

Competenţe transversale:

  Ct1. Organizarea de evenimente specifice sportului pentru persoane de diferite vârste şi niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională.

Ct2. Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru în procesul de selecţie/pregătire a echipelor reprezentative şcolare

Ct3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală.

 

În realizarea misiunii asumate se urmăreşte asocierea sferei activităţii de cercetare cu activitatea didactică din cele patru semestre, pornind de la cerinţa completării, într-un mod echilibrat, a celor două tipuri de activităţi. Ca urmare, obiectivele specializării sunt didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Sub aspect didactic este vizată asigurarea unei pregătiri profesionale de nivel înalt în vederea formării abilităţilor necesare desfăşurării activităţii de conducere şi de execuţie în sfera activităţilor motrice curriculare şi extracurriculare pentru absolvenţii facultăţilor de profil sau ai altor facultăţi din ţară şi din străinătate, cu diplomă de licenţă. În acest context, se aprofundează atât aspectele teoretice cât şi cele practice.

În domeniul cercetării ştiinţifice se urmăreşte orientarea cursanţilor spre partea experimentală a activităţilor motrice, utilizând tehnici şi instrumente de cercetare prin valorificarea activităţii de cercetare în studii şi articole de specialitate, prezentate sau publicate la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

 

Planurile de învăţământ ale programului de studii AMCE asigură o pregătire compatibilă cu Cadrul național al calificărilor. Ocupaţiile posibile pentru absolvenţii cu diplomă de master pentru calificarea asigurată prin programul de studii AMCE, conform „Clasificării Ocupaţiilor din România”-ISCO-08 (COR) sunt:

 

233001

profesor în învăţământul liceal

235106

referent de specialitate învăţământ

226910

asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport

 

Responsabil program de studii universitare de masterat: ACTIVITĂŢI MOTRICE CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE:

 

- prof.univ.dr. Vasile Liviu ANDREI

                    liviu.andrei@uav.ro; andrei_59@yahoo.com

  

   Program de audienţă: Luni - Joi: 1200 - 1300 ;     

                                       Locaţia: - Corp M, parter, sala 22,

                                                     - str. Elena Drăgoi, Nr.: 2-4, cod 310330, Arad

                                                     - Telefon/ fax +4 0257- 211044; - Email: fefs@uav.ro

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET