Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială este una din cele nouă facultăţi din Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad participând la dezvoltarea culturii organizaţionale a universităţii. Devenirea instituţională a facultăţii valorifică  tradiţia pedagogică arădeană şi  iniţial se constituie în Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori care a funcţionat în baza HG 410/25.04.2002 până la transformarea sa în anul 2005 în Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială prin Hotărârea de Guvern.

Misiunea noastră este de a contribui, prin programele de studii pe care le oferim, prin proiectele de cercetare-dezvoltare şi prin cele de responsabilitate socială, la formarea iniţială şi continuă a unor specialişti de înaltă calificare şi la avansarea cercetării ştiinţifice în domeniile psihologiei şi ştiinţelor educației, precum şi la dezvoltarea socială şi comunitară.

Direcţiile de acţiune sunt în concordanţă cu misiunea asumată şi cu cerinţele cuprinse în metodologia de evaluare a programelor de studii de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) precum:

-  formarea iniţială a viitorilor specialişti în Psihologie şi Asistenţă socială;

-  formarea iniţială a cadrelor didactice prin dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale studenţilor de la specializările Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Psihopedagogie specială;

-  formarea continuă a specialiştilor în domeniul ştiinţelor educaţiei, psihologiei şi asistenţei sociale care să fie deschişi spre cunoaştere şi spre mobilitate profesională;

-  modernizarea şi actualizarea permanentă a programelor de studiu, la nivel de licenţă şi masterat;

-  promovarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică şi academică cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi din spaţiul universitar european;

-  promovarea unor relaţii de cooperare cu studenţii, cu absolvenţii şi cu mediul socio- economic.

Pentru relaizarea misiunii, FSEPAS şi-a proiectat un set coerent de obiective specifice:

-  diversificarea profilului şi specializărilor facultăţii în concordanţă cu necesităţile locale, zonale şi Cadrului Naţional respectiv European al Calificărilor;

-  abordarea unei politici de personal adecvată nevoilor facultăţii;

-  revizuirea periodică a Planurilor de învăţământ şi a Fişelor disciplinelor în acord cu standardele interne şi internaţionale;

-  acoperirea tuturor disciplinelor din planul de învăţământ cu volume, suporturi de curs şi îndrumătoare de lucrări practice;

-  antrenarea cadrelor didactice tinere în activitatea de cercetare ştiinţifică şi perfecţionarea prin cursuri postuniversitare;

-  organizarea de simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice în cadrul universităţii;

-  participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

-  promovarea schimbului de cadre didactice, studenţi şi publicaţii ştințifice cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate;

-  valorificarea cercetării ştiinţifice prin publicarea de articole în reviste de specialitate;

-  informatizarea activităţilor din facultate, dotarea laboratoarelor cu aparatură şi tehnică de calcul actualizată.

 PROGRAMELE  DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  ȘI DE MASTER OFERITE DE FACULTATEA  DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr.

locuri

Situaţia juridică

Psihologie

Psihologie

75

H.G. 140/ 16.03.2017

Hot. Cons. ARACIS din 30.04.2015

 

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

(PIPP)

130

H.G. 140/ 16.03.2017

Hot. Cons. ARACIS 6341/ 24.07. 2013

Psihopedagogia specială

60

H.G. 140/ 16.03.2017

Hot. Cons. ARACIS 4522/ 04.07. 2012

Asistenţa socială

Asistenţa socială

75

H.G. 140/ 16.03.2017

Hot. Cons. ARACIS 1996/ 26.03. 2015

 

Domeniul de studii universitare de master

Programul de studii

Nr.

locuri

Situaţia juridică

Ştiinţe ale educaţiei

Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică

50

H.G. 117/ 16.03.2017

Hot. Cons. ARACIS 5797/ 26. 05.2010

Pedagogie interactivă

50

  H.G. 117/ 16.03.2017

 Hot. Cons. ARACIS 21.07. 2011

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

50

H.G. 117/ 16.03.2017

 

 Hot. Cons. ARACIS 26.07.2012

Asistenţă socială

Servicii de asistenţă socială

50

H.G. 117/ 16.03.2017

Hot. Cons. ARACIS 7659/ 03.10. 2013

Psihologie

Consiliere şi  evaluare psihologică

50

H.G. 117/ 16.03.2017

Hot. Cons. ARACIS 5364/15.12.2016

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET