Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

ANEXA 1

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

valabil pentru ciclul de studii 2017-2020

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Facultatea de Științe Exacte                                                                                         

Departamentul: Matematică-Informatică 

Programul de studiu: Informatică

Domeniul fundamental: Științe exacte

Domeniul de licenţă : informatică

Durata programului de studiu / număr de credite: 3 ani/183 credite

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul absolventului:  Licențiat în informatică

 

 1. Misiunea programului de STUDII

 

Misiunea de învățământ a programului de studii Informatică, se încadrează în profilul și specializarea Facultății de Științe Exacte și constă în formarea cadrelor cu înaltă calificare în domeniul Informatică, în concordanţă cu dinamica cererii şi ofertei de pe piaţa locurilor de muncă şi cu cerinţele integrării României în Uniunea Europeană.

 

 1. Obiectivele programului de STUDII

-          Realizarea unei pregătiri ştiinţifice şi de specialitate a studenţilor de la programul de studii Informatică, compatibilă cu standardele europene şi cu posibilitatea acestora de a opta pentru anumite parcursuri de studiu, care să le permită o integrare rapidă în activitatea profesională;

-          Promovarea unui curriculum modern şi flexibil, în concordanţă cu valorile europene ale societăţii bazate pe cunoaştere, dezvoltând interdisciplinaritatea şi metodologiile de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, în funcţie de forma şi dinamica înregistrată în acest domeniu;

-          Realizarea unei reale calităţi a procesului de predare-învăţare, prin folosirea unor tehnologii didactice în continuă modernizare şi perfecţionare;

-          Stimularea interesului absolvenţilor pentru continua pregătire profesională, ştiinţifică şi de specialitate pentru a se adapta eficient cerinţelor preconizate de societatea bazată pe cunoaştere.

 

 

3. COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

 

Competențe profesionale

 

C1. Programarea în limbaje de nivel înalt.

C2. Dezvoltarea și întreținerea aplicațiilor informatice.

C3. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar

C4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale

C5. Proiectarea și gestiunea bazelor de date

C6. Proiectarea și administrarea retelelor de calculatoare

 

 

 

 

Competențe transversale

CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională

CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse

CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională

 

 

4. FINALITĂȚI

Absolvenții programului de studii universitare de licență vor accesa următoarele ocupații posibile conform Clasificării Ocupațiilor din România – ISCO -08.

 

2512 – cod 251202 – programator

2521 – cod 252101 - administrator baze de date

2523 – cod 252301 - administrator de rețea de calculatoare

 

5. DISPOZIȚII FINALE

Planurile de învățământ se consideră aprobate, în conformitate cu dispozițiile art. 137 (2) din Legea educației naționale, după aprobarea lor în Ședința de Senat după aplicarea semnăturii olografe a președintelui Senatului pe fiecare filă a documentului.

Planurile de învățământ aprobate sunt valabile până la următoarea inițiativă de revizuire a lor.

 

6. ANALIZA PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • În Planul de învăţământ pentru programul de studii de licenţă  „Informatică” ponderile disciplinelor, pe categorii, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Tipuri de discipline

Ore / program de studiu

_____

Număr

Ponderi în %

Program de studiu

_____

Normativ

ARACIS

1

Fundamentale

812

44%

min. 35-45%

2

De specialitate

686

37%

min. 35-50%

3

Complementare

350

19%

max. 10-20%

TOTAL

1848

 

-

 

 • Numărul total de ore aferent programului de studiu  Informatică este:

 

- Număr ore didactice obligatorii...............................................................1848 ore 

- Număr ore de practică (112-132 ore) ...................................................... 120 ore 

- Număr ore de practică pentru elaborarea proiectului de diplomă ............112 ore 

                                                                                   

Total                                   1960 ore

Recomandat ARACIS                                                          (1848 ÷ 2352 ore)

 

 • Structura pe discipline obligatorii (impuse) şi opţionale este următoarea:     

    

Tipuri de discipline

Ore / program de studiu

Număr

Pondere în %

Discipline obligatorii

1400

76% (impus ARACIS 70-83%)

Discipline opţionale

448

24% (impus ARACIS 30-17%)

TOTAL Ob+Op

1848

 

 

·         Numărul de ore de practică şi practică pentru elaborarea lucrării de licenţă este de 232 ore (valoarea minimă recomandată de ARACIS este ___).

  

·         Raportul între prelegeri şi aplicaţii (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practică) este 1:1,2 (840 ore/1008 ore), încadrându-se în prevederile ARACIS de1:1 ±20 %.

 

·         Ponderea disciplinelor facultative (în care se include şi modulul de pregătire pedagogică) din numărul total de ore este 29 %, încadrându-se în prevederile ARACIS de minim ___ %.

 

 • Programul de studii de licenţă Informatică şi domeniul de Informatică se încadrează între calificările naţionale prevăzute în HG 1175/2006.          

 

 • Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ, precum şi conţinutul acestor discipline, corespunde domeniului de licenţă Informatică şi programului de studii de licenţă „Informatică” (HG 1175/2006, HG 676/2007).

 

 • Planul de învăţământ pentru programul de studii de licenţă Informatică - zi, este întocmit în conformitate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) şi în conformitate cu Legea 288/2004, art. 4, alin. 9, care prevede o durată a studiilor de 3 ani, un număr total minim de 180 de credite ( minim 60 de credite pe an).

 

 

Structura anului universitar (în săptămâni)

 

. Anul

Activităţi didactice

Sesiune de examene

Practica

Vacante

Sem. I

Sem. II

Iarnă

Vară

Restanţe

Iarnă

Inter-semestrială

Vara

 

Anul I

14

14

3

3

2

-

3

1

10

 

Anul II

14

14

3

3

2

4

3

1

6

 

Anul III

14

14

3

2

1

112 ore*

3

1

-

 

* pentru elaborarea proiectului de licență, distribuite în cele 14 săptămâni ale semestrului II

 

 

            Practica se organizează pe baza unor programe elaborate în Departamente şi aprobate de Consiliul Facultăţii. Practica se desfăşoară în laboratoarele facultăţii şi în unităţi economice de profil, pe baza unor convenţii de practică.

 

Numărul orelor pe săptămână LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

 

Anul

Semestrul I

Semestrul II

 

I

22

22

 

II

22

22

_4__ săptămâni de practică (120 ore)

 III

22

22

14 săptămâni x 8 ore de practică pentru elaborarea lucrării de licență (_112 ore)

 

7. Condiţii de înscriere în anul de studii următor. Condiţii de promovare a unui an de studii. Condiţii de revenire

            Condiţiile de înscriere în anul de studii următor, condiţiile de promovare şi cele de revenire sunt cuprinse în Regulamentul ECTS şi în  Procedura de organizare a activităţii didactice şi notarea studenţilor.

            Pentru a trece în anul următor de studiu, studenţii trebuie să obţină un număr minim de credite, astfel:

a)      Pentru a trece din anul I de studii în anul II, studentul trebuie să obţină minim 30 de credite;

b)      Pentru a trece din anul II în anul III, studentul trebuie să acumuleze la sfârşitul anului II de studii minim 90 de credite obţinute în anul I şi anul II în total;

c)      Pentru a se putea înscrie la examenul de licenţă, studentul trebuie să obţină minim 183 de credite (minim: 63 de credite din primul an de studii, 60 de credite din anul II, 60 de credite din anul III);

d)     Pentru a fi considerat promovat, un student trebuie să fie integralist, adică să obţină toate creditele de studiu prevăzute in planul de învăţământ pentru anul respectiv de studii şi să obţină calificativ sau notă de trecere la disciplinele care nu sunt prevăzute cu credite;

 

Studenţii care nu îndeplinesc criteriile minime prevăzute la alin.1 lit.a-c. vor fi exmatriculaţi la sfârşitul anului universitar respectiv. Aceşti studenţi vor putea fi reînmatriculaţi la începutul anului universitar următor în acelaşi an de studii din care au fost exmatriculaţi

            Studenţii care în cursul unui an universitar (2 semestre ale aceluiaşi an de studii) nu acumulează numărul minim de credite, stabilit de Consiliul facultăţii necesar pentru trecerea studentului dintr-un an de studiu in următorul vor fi declaraţi amânaţi şi se va consemna în registrul matricol "amânat pentru obţinerea tuturor creditelor pentru anul respectiv (anii respectivi) de studiu". Amânarea unui an de studiu poate fi acordată maximum 3 ani universitari pentru întreaga perioadă a studiului. Studiul disciplinelor nepromovate se reia, refăcandu-se întreaga activitate didactică pentru acestea.

            Studentul care la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzute în planul de învăţământ pentru durata studiilor, nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare şi are un număr de maxim cinci restanţe din ultimele patru semestre, poate solicita prelungirea şcolarităţii (cu taxă), cu 1 - 2 semestre pentru refacerea disciplinelor de studiu restante.

 

8. EXAMENUL DE LICENŢĂ

            Condiţiile de susţinere a examenului de licenţă sunt cuprinse în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

·         Comunicarea temei lucrării de licenţă: 1-30 octombrie

·         Perioada de întocmire a lucrării de licență: 1 noiembrie – 31 mai

·         Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 1 iulie – 31 iulie

·         Examenul de finalizare a studiilor universitare constă din: 2 probe

- verificarea cunoșințelor generale și de specialitate – 5 credite

- susținerea lucrării de licență – 5 credite

 

9. Credite aferente Programului de studiu

 • 77 credite la disciplinele fundamentale
 • 67  credite la disciplinele de specialitate
 • 36  credite la disciplinele complementare

                                Total 180credite

 • 131  credite la discipline obligatorii
 • 49 credite la discipline optionale
 • 75  credite suplimentare diploma
 • 4  credite suplimentare pentru promovarea disciplinei Educație fizică și sport
 • pentru ocuparea unui post în învăţământ (gimnazial) absolventul trebuie să posede certificatul de absolvire al „Departamentului pentru pregătirea personalului didactic”. Disciplinele necesare pentru obținerea acestui certificat sunt incluse în pachetul de discipline facultative și au repartizate un număr de 40 credite.

 

     

Rector

Decan

Director Departament

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

        

                                                                              


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Exacte                                                              

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Informatică

Programul de studiu: Informatică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

 

 

 

 

 

 

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

 

GlAF1O01

Logică matematică și computațională

DF

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

 

GlAF1O02

Arhitectura sistemelor de calcul

DF

104

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

 

GlAF1O03

Calcul diferențial și integral

DF

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

 

GlAF1O04

Fundamentele programării

DF

90

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

 

GlAC1O05

Tehnologii WEB

DC

79

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

 

GlAC1O06

Educație fizică și sport 1

DC

-

-

2

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

 

GlAF2O07

Sisteme de operare

DF

79

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

 

GlAF2O08

Geometrie computațională

DF

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

 

GlAF2O09

Fundamentele algebrice ale informaticii

DF

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

 

GlAF2O10

Algoritmi fundamentali

DF

90

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

6

 

GlAS2O11

Structuri de date

DS

104

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

6

 

GlAC2O12

Educație fizică și sport 2

DC

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

C

2

 

 

TOTAL

 

 

10

6

4

-

-

27+2

10

6

4

-

-

27+2

 

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAC1A13

Limba engleză 1

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

GlAC1A14

Limba franceză 1

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

GlAC1A15

Limba germană 1

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAC2A16

Limba engleză 2

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

GlAC2A17

Limba franceză 2

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

GlAC2A18

Limba germană 2

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

8

4

-

-

30+2

10

8

4

-

-

30+2

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 

GlAC1F019

Psihologia educației

DC

 

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

 

GlAC2F20

Analiză matematică pe Rn

DC

 

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Cn

5

 

GlAC2F21

Software matematic

DC

 

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

 

GlAC2F22

Fundamente pedagogice. Teoria și metodologia curriculumului.

DC

 

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

 

 

       

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

                                                                                                                   

 

 

 

Legendă:            C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

 

 

 

 

 

 


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Exacte                                                              

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Informatică

Programul de studiu: Informatică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018-2019

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GlAF3O01

Rețele de calculatoare

DF

65

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAF3O02

Algoritmica grafurilor

DF

90

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlAF3O03

Baze de date

DF

90

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlAS3O04

Programare orientată pe obiecte

DS

65

2

-

2

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAC3O05

Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale

DC

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAF4O06

Limbaje formale și compilatoare

DF

65

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

5

GlAF4O07

Probabilități și statistică

DF

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

GlAF4O08

Securitate informatică

DF

65

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

5

GlAS4O09

Dezvoltarea aplicațiilor Web și mobile

DS

65

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Cn

5

GlAS4O08

Sisteme de gestiune a bazelor de date

DS

65

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

5

GlAS4O09

Practica de specialitate

DS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cn

2

 

TOTAL

 

 

10

2

8

-

-

27

10

2

8

-

-

27

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1AC3A10

Limba engleză 3

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

G1AC3A11

Limba franceză 3

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

G1AC3A12

Limba germană 3

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1AC4A13

Limba engleză 4

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

G1AC4A14

Limba franceză 4

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

G1AC4A15

Limba germană 4

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

4

8

-

-

30

10

4

8

-

-

30

DISCIPLINE FACULTATIVE

GlAC3F16

Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia instruirii.

DC

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1AC4F17

Analiză reală

DC

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Cn

5

G1AC4F18

Mecanică teoretică

DC

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Cn

5

GlAC4F19

Didactica specialității A - Matematică

DC

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

 

       

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

                                                                                                                   

 

 

 

Legendă:            C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

 


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Exacte                                                              

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Informatică

Programul de studiu: Informatică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2019-2020

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GlAF5O01

Inteligență artificială

DF

65

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAS6O02

Ingineria software

DS

90

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

6

GlAS6O03

Tehnici avansate de programare

DS

90

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

6

GlAS6O04

Elaborarea și redactarea lucrării de licență

DS

34

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

Cn

6

 

TOTAL

 

 

2

-

2

-

-

5

4

-

12

-

-

18

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAC5A05

Redactare și comunicare științifică și profesională

DC

79

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAC5A06

Etică profesională și proprietate intelectuală

DC

79

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAC5A07

Analiză matematică

DC

79

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAC5A08

Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială

DC

79

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS5A09

Grafică pe calculator

DS

65

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAS5A10

Medii și instrumente de programare

DS

65

2

 

2

 

Ex

5

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS5A11

Criptografie

DS

65

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAS5A12

Programare logică

DS

65

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS5A13

Calcul numeric

DS

65

2

-

2

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAS5A14

Interfete om-calculator

DS

65

2

-

2

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS6A15

Managementul proiectelor informatice

DS

104

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

6

GlAS6A16

Programare paralelă, concurentă și distribuită

DS

104

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

6

 

Pachet 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS6A17

Tehnici de optimizare

DS

104

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

6

GlAS6A18

Modelare și simulare

DS

104

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

6

 

TOTAL

 

 

10

-

8

-

-

25

4

-

2

-

-

12

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

12

-

10

-

-

30

8

-

14

-

-

30

DISCIPLINE FACULTATIVE

GlAC5F19

Didactica specialității B - Informatică

DC

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAC5F20

Practică pedagogică (A) Matematică

DC

29

-

3

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlAC5F21

Managementul clasei de elevi

DC

43

1

1

-

-

Ex

3

 

 

 

 

 

 

GlAC5F22

Cercetări operaționale

DC

79

2

1

 

 

Cn

5

 

 

 

 

 

 

GlAC5F23

Istoria matematicii și informaticii

DC

79

2

1

-

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAC6F24

Sisteme dinamice

DC

79

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Cn

5

GlAC6F25

Instruire asistată pe calculator

DC

18

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Cn

2

GlAC6F26

Practică pedagogică (B) - Informatică

DC

4

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Cn

2

GlAC6F27

Examen de absolvire – Portofoliu didactic

DC

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ex

5

 

       

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

                                                                                                                   

 

 

Legendă:            C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET