Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

ANEXA 1

                                      PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

valabil pentru ciclul de studii 2016-2018

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad                                                   

Facultatea de Științe Exacte                                                                             

Departamentul: Matematică - Informatică 

Programul de studiu: INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN ȘTIINȚE, TEHNOLOGIE ȘI ECONOMIE

Domeniul fundamental: Științe exacte

Domeniul de masterat: INFORMAtică

Tipul masteratului:  de cercetare

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani / 120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul absolventului:  Titlu de Master în Informatică

 

 1. Misiunea programului de STUDII

 

Parte integrantă a Facultăţii de Ştiinţe Exacte, programul de studii de masterat, Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie va avea ca principală misiune pregătirea de specialişti în informatică, programare, baze de date, în spiritul valorilor democraţiei, egalităţii de şanse şi dezvoltării personalităţii umane.

 

 1. Obiectivele programului de STUDII

 

 • Dezvoltarea competenţelor de a analiza faptele şi fenomenele economico-sociale şi de a propune soluţii de rezolvare;
 • Valorificarea cunoştinţelor dobândite de către absolvenţi în cadrul unor proiecte profesionale şi ştiinţifice cu scopul de a răspunde provocărilor economiei româneşti şi europene;
 • Formarea deprinderilor de a elabora şi utiliza metode, procedee şi instrumente de cercetare ştiinţifică, ca şi dezvoltarea la absolvenţi a capacităţii de a formula explicaţii ştiinţifice pentru fenomene şi procesele economico-sociale;
 • Stimularea interesului absolvenţilor pentru continua pregătire profesională, ştiinţifică şi de specialitate pentru a se adapta eficient cerinţelor preconizate de societatea bazată pe cunoaştere;
 • Formarea unor competenţe de comunicare profesională în limba engleză, de integrare eficientă în colective de muncă şi de cercetare multinaţionale sau internaţionale.

 

 1. COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

 

Competențe profesionale

 

C1. Analiza sistemelor reale și dezvoltarea de modele matematice pentru procese și sisteme cu aplicație în inginerie și economie.

C2. Rezolvarea problemelor din diferite ramuri ale științelor exacte, tehnice și economice folosind modelele matematice și sisteme informatice; utilizarea instrumentelor informatice pentru realizarea de software dedicat.

C3. Preluarea specificațiilor, analiza datelor, proiectarea, dezvoltarea și implementarea bazelor de date folosind sisteme software dedicate.

C4. Capacitatea de a realiza analiza avansată a datelor și a prezenta rezultatele în vederea sprijinirii proceselor decizionale.

C5. Modelarea proceselor, proiectarea și implementarea de metode de calcul numeric și simbolic.

C6. Capacitatea de a elabora studii critice asupra sistemelor informatice din punct de vedere al funcționării, eficacității și securității informaționale.

C7. Capacitatea de a oferi consultanță în informatică aplicată în științe, tehnologie și economie.

 

            Competențe transversale

 

CT1. Cunoașterea generală a sistemelor informatice integrate pentru diverse tipuri de organizații; capacitatea de a se familiariza cu noi concepte și de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.

CT2. Capacitatea de a comunica verbal și în scris pe teme profesionale cu informaticieni, ingineri și economiști și de a elabora rapoarte tehnice sau articole științifice.

CT3. Capacitatea de a educa și de a instrui la nivelul învățământului liceal și învățământului superior în domeniul informaticii și a disciplinelor din domenii apropiate.

CT4. Capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un mediu interdisciplinar şi de a respecta normele de etică profesională specifice domeniului.

 

4. FINALITĂȚI

Absolvenții programului de studii universitare de masterat, Informatică aplicată în științe tehnologie și economie, vor accesa următoarele ocupații posibile conform Clasificării Ocupațiilor din România – ISCO -08.

 

Absolvenții programului de studii universitare de master pot accesa următoarele ocupații conform Clasificării Ocupațiilor din România – ISCO -08.

 

133 – CONDUCATORI IN SERVICII DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

1330 – cod 133003, Șef atelier informatică

1330 – cod 133004, Șef laborator informatică

1330 – cod 133005, Director divizie informatică

1330 – cod 133006, Director departament informatică

 

212 – MATEMATICIENI, ACTUARI ȘI STATISTICIENI

2120 – cod 212005, Consilier actuar

2120 – cod 212011, Consilier statistician

2120 – cod 212023, Cercetător în matematică informatică

 

214 – INGINERI SI ASIMILATI NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

2149 – cod 214917, Cercetător în informatică

 

251 – ANALISTI PROGRAMATORI ÎN DOMENIUL SOFTWARE

2512 – cod 251201, Analist

2512 – cod 251202, Programator

2512 – cod 251203, Inginer de sistem în informatică

2512 – cod 251204, Programator de sistem informatic

2512 – cod 251205, Inginer de sistem software

2512 – cod 251206, Manager proiect informatic

 

252 - SPECIALIȘTI ÎN BAZE DE DATE ȘI REȚELE DE CALCULATOARE

2521 – cod 252101, Administrator baze de date

2522 – cod 252201, Administrator sistem de securitate bancară

2523 – cod 252301, Administrator de rețea de calculatoare

 

 

5. DISPOZIȚII FINALE

Planurile de învățământ se consideră aprobate, în conformitate cu dispozițiile art. 137 (2) din Legea educației naționale, după aprobarea lor în Ședința de Senat după aplicarea semnăturii olografe a președintelui Senatului pe fiecare filă a documentului.

Planurile de învățământ aprobate sunt valabile până la următoarea inițiativă de revizuire a lor.

 

6. ANALIZA PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • În Planul de învăţământ pentru programul de studii de masterat   Informatică aplicată în științe tehnologie și economie ponderile disciplinelor, pe categorii, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Tipuri de discipline

Ore / program de studiu

Număr

Ponderi în %

Program de studiu

Normativ

ARACIS

1

De aprofundare

322

40%

min. ---,0

2

De sinteză

364

46%

min. --,0

3

De cunoaștere avansată

112

14%

min. --,0

TOTAL

798

 

-

 

 • Numărul total de ore aferent programului de studiu  798 este:

 

- Număr ore didactice obligatorii...............................................................602 ore 

- Număr ore de practică pentru elaborarea proiectului de diplomă ...........84 ore 

                                                                                    Total                                   602 ore

Recomandat ARACIS                                                          (____  ÷  _____ ore)

 

 • Structura pe discipline obligatorii (impuse) şi opţionale este următoarea:     

    

Tipuri de discipline

Ore / program de studiu

Număr

Pondere în %

Discipline obligatorii

602

76%

Discipline opţionale

196

24%

 (impus ARACIS  - min --%)

TOTAL Ob+Op

798

 

  

·         Raportul între prelegeri şi aplicaţii (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practică) este 1:1,11 (378 ore/420 ore), încadrându-se în prevederile ARACIS de ____ %

 

 • Programul de studii de master Informatică aplicată în științe tehnologie și economie şi domeniul  Informatică se încadrează între calificările naţionale prevăzute în HG 1175/2006.  
 • Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ, precum şi conţinutul acestor discipline, corespunde domeniului de masterat  Informatică şi programului de studii de masterat Informatică aplicată în științe tehnologie și economie (HG 1175/2006, HG 676/2007).
 • Planul de învăţământ pentru programul de studii de masterat Informatică aplicată în științe tehnologie și economie, este întocmit în conformitate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) şi în conformitate cu Legea 288/2004, art. 4, alin. 9, care prevede o durată a studiilor de 2 ani, un număr total de 120 de credite şi câte 60 de credite pe an.

 

8. Structura anului universitar (în săptămâni)

Anul

Activităţi didactice

Sesiune de examene

Practica

Vacante

Sem. I

Sem. II

Iarnă

Vară

Restanţe

Iarnă

Inter-semestrială

Vara

Anul I

14

14

3

3

2

-

3

1

10

Anul II

14

14

3

2

1

84 ore*

3

1

-

* pentru elaborarea lucrării de disertație, distribuite în cele 14 săptămâni ale sem. II

           

6. Numărul orelor pe săptămână LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

Anul

Semestrul I

Semestrul II

I

14

14

II

14

15

 

7. Condiţii de înscriere în anul de studii următor. Condiţii de promovare a unui an de studii. Condiţii de revenire

           

Condiţiile de înscriere în anul de studii următor, condiţiile de promovare şi cele de revenire sunt cuprinse în Regulamentul ECTS şi în  Procedura de organizare a activităţii didactice şi notarea studenţilor.

 

8. EXAMENUL DE DISERTAȚIE

            Condiţiile de susţinere a examenului de masterat sunt cuprinse în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

·         Comunicarea temei lucrării de licenţă: 1-30 octombrie

·         Perioada de elaborare a lucrării de disertație: 1 noiembrie – 31 mai

·         Perioada de susţinere a examenului de disertație: 4 iulie – 31 iulie

·         Examenul de finalizare a studiilor universitare constă din:

- prezentarea și susținerea lucrării de disertație (10 credite)

 

9. Credite aferente Programului de studiu

 

                                Total 120  credite

 • 75%  credite la discipline obligatorii
 • 25%  credite la discipline optionale

 

 

Rector

Decan

Director Departament

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                    

Facultatea de Științe Exacte                                                  

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Informatică

Specializarea: Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GmDT1O01

Metode avansate de analiza datelor

DT

150

2

-

1

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

GmDA1O02

Modelare matematică şi optimizare

DA

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmDA1O03

Matematici computaţionale

DA

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmDT1O04

Sisteme distribuite în internet

DT

150

2

-

1

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

GmDT1O05

Proiect de cercetare în modelarea sistemelor

DT

80

-

-

-

2

Cn

4

-

-

-

-

-

-

GmDT2O01

Sisteme informatice integrate de tip ERP

DT

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

GmDT2O02

Programarea bazelor de date

DT

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

GmDA2O03

Capitole speciale de cercetări operaţionale

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmDA2O04

Programare in Mathcad si MATLAB

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

6

GmDT2O05

Proiect de cercetare în baze de date

DT

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Cn

4

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

8

1

3

2

-

30

8

1

3

2

-

30

 

    

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

 

 

 

Legendă:            C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

 


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                    

Facultatea de Științe Exacte                                                  

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Informatică

Specializarea: Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017 - 2018

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GmDA3O01

Metodologia cercetării ştiinţifice

DA

164

1

1

-

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

GmDA3O02

E-business

DA

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmDT3O05

Proiect de cercetare în inteligenţă artificială

DT

80

-

-

-

2

Cn

4

-

-

-

-

-

-

GmDT4O03

Proiect de cercetare în teoria deciziilor

DT

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Cn

4

GmDT4O04

Practică pentru elaborarea tezei de disertaţie

DT

248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Cn

12

 

TOTAL

 

 

3

1

1

2

-

17

-

-

-

8

-

16

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmDA3A11

Grupuri Lie în fizica particulelor

DA

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmDA3A12

Fundamente ale retelelor neuronale biologice

DA

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmDU3A21

Programare pe platforme mobile

DU

136

2

-

2

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

GmDU3A22

Teoria sistemelor stochastice

DU

136

2

2

-

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmDA4A31

Sisteme fuzzy

DA

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

GmDA4A32

Statistică aplicată în științe tehnice și naturale

DA

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

GmDA4A33

Sisteme suport pentru decizii

DA

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

 

Pachet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmDU4A41

Securitatea informației

DU

136

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

7

GmDU4A42

Probleme computaţionale ale reţelelor neuronale artificiale

DU

136

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

7

GmDU4A43

Sisteme inteligente

DU

136

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

7

 

TOTAL

 

 

4

2

1

-

-

13

4

-

3

-

-

14

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

7

3

2

2

-

30

4

-

3

8

-

30

 

       

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

 

 

Legendă:            C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET