Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

ANEXA 1

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 valabil pentru ciclul de studii 2017-2020

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Facultatea de Științe Exacte                                                                                         

Departamentul: Matematică informatică

Programul de studiu: Matematică informatică

Domeniul fundamental: Științe exacte

Domeniul de licenţă: matematică

Durata programului de studiu / număr de credite: 3 ani /183 credite

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul absolventului:  Licențiat în matematică

 

 1. Misiunea programului de STUDII

Misiunea de învățământ a programului de studii Matematică informatică, se încadrează în profilul și specializarea Facultății de Științe Exacte și constă în formarea de specialiști în domeniul matematicii și informaticii care să fie competitivi pe piața muncii.

 1. Obiectivele programului de STUDII

-       Realizarea unei pregătiri ştiinţifice şi de specialitate a studenţilor de la programul de studii Matematică informatică, compatibilă cu standardele europene şi cu posibilitatea acestora de a opta pentru anumite parcursuri de studiu, care să le permită o integrare rapidă în activitatea profesională;

-       Promovarea unui curriculum modern şi flexibil, în concordanţă cu valorile europene ale societăţii bazate pe cunoaştere, dezvoltând interdisciplinaritatea şi metodologiile de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, în funcţie de forma şi dinamica înregistrată în acest domeniu;

-       Realizarea unei reale calităţi a procesului de predare-învăţare, prin folosirea unor tehnologii didactice în continuă modernizare şi perfecţionare;

-       Formarea personalului de specialitate cu temeinice cunoştinţe teoretice şi practice în conformitate cu directivele şi standardele europene;

-       Stimularea interesului absolvenţilor pentru a continua pregătirea profesională, ştiinţifică şi de specialitate pentru a se adapta eficient cerinţelor preconizate de societatea bazată pe cunoaştere.

 

 1. COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

Competențe profesionale:

C1. Operarea cu noțiuni și metode matematice.

C2. Prelucrarea matematică a datelor, analiza și interpretarea unor fenomene și procese.

C3. Elaborarea și analiza unor  algoritmi pentru rezolvarea problemelor.

C4. Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene.

C5. Programarea în limbaje de nivel înalt.

C6. Analiza, testarea și utilizarea sistemelor informatice.

Competențe transversale:

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile față de domeniul stiintific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în situații specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională.

CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă.

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.

 

4. FINALITĂȚI

Absolvenții programului de studii universitare de licență vor accesa următoarele ocupații posibile conform Clasificării Ocupațiilor din România – ISCO -08.

 

2120 – cod 212009 matematician

2330 – cod 233002 - profesor în învățământul gimnazial

2519 – cod 251901 - consultant în informatică

 

5. DISPOZIȚII FINALE

Planurile de învățământ se consideră aprobate, în conformitate cu dispozițiile art. 137 (2) din Legea educației naționale, după aprobarea lor în Ședința de Senat după aplicarea semnăturii olografe a președintelui Senatului pe fiecare filă a documentului.

Planurile de învățământ aprobate sunt valabile până la următoarea inițiativă de revizuire a lor.

 

6. ANALIZA PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • În Planul de învăţământ pentru programul de studii de licenţă  „Matematică informatică” ponderile disciplinelor, pe categorii, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Tipuri de discipline

Ore / program de studiu

_____

Număr

Ponderi în %

Program de studiu

_____

Normativ

ARACIS

1

Fundamentale

658

35,6%

min. 35-45%

2

De specialitate

868

 47%

min. 35-50%

3

Complementare

 322

17,4%

max. 10-20%

TOTAL

1848

 

-

 

 • Numărul total de ore aferent programului de studiu  Matematică informatică este:

 

- Număr ore didactice obligatorii............................................................... 1848 ore 

- Număr ore de practică (112-132 ore) ...................................................... 120 ore 

- Număr ore de practică pentru elaborarea proiectului de diplomă ........... 112 ore 

                                                                                    Total                                   1960 ore

Recomandat ARACIS                                                          (1848  ÷  2352 ore)

 

 • Structura pe discipline obligatorii (impuse) şi opţionale este următoarea:     

    

Tipuri de discipline

Ore / program de studiu

Număr

Pondere în %

Discipline obligatorii

1498

81%

(impus ARACIS 70%-83%)

Discipline opţionale

350

 19%

 (impus ARACIS 30%-17%)

TOTAL Ob+Op

1848

 

 

·         Numărul de ore de practică şi practică pentru elaborarea proiectului de licenţă este de 232 ore.

·         Raportul între prelegeri şi aplicaţii (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practică) este 1:1,16 (854 ore/ 994 ore), încadrându-se în prevederile ARACIS de 1:1 ±20 %.

·         Ponderea disciplinelor facultative (în care se include şi modulul de pregătire pedagogică) din numărul total de ore este 644, adică 26%, încadrându-se în prevederile ARACIS de minim ___ %.

 • Programul de studii de licenţă Matematică informatică  şi domeniul de Matematică  se încadrează între calificările naţionale prevăzute în HG 1175/2006.     
 • Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ, precum şi conţinutul acestor discipline, corespunde domeniului de licenţă Matematică şi programului de studii de licenţă „Matematică informatică” (HG 1175/2006, HG 676/2007).
 • Planul de învăţământ pentru programul de studii de licenţă Matematică informatică - zi, este întocmit în conformitate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) şi în conformitate cu Legea 288/2004, art. 4, alin. 9, care prevede o durată a studiilor de 3 ani și un număr total minim de 180 de credite ( minim 60 de credite pe an).

 

 Structura anului universitar (în săptămâni)

Anul

Activităţi didactice

Sesiune de examene

Practica

Vacante

Sem. I

Sem. II

Iarnă

Vară

Restanţe

Iarnă

Inter-semestrială

Vara

Anul I

14

14

3

3

2

-

3

1

10

Anul II

14

14

3

3

2

4

3

1

6

Anul III

14

14

3

2

1

112 ore*

3

1

-

* pentru elaborarea proiectului de licență, distribuite în cele 14 săptămâni ale semestrului II

 

            Practica se organizează pe baza unor programe elaborate în Departamente şi aprobate de Consiliul Facultăţii. Practica se desfăşoară în laboratoarele facultăţii şi în unităţi economice de profil, pe baza unor convenţii de practică.

 

Numărul orelor pe săptămână LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

 

Anul

Semestrul I

Semestrul II

 

I

22

22

 

II

22

22

_4__ săptămâni de practică (112-132 ore)

 III

22

22

14 săptămâni x 8 ore de practică pentru elaborarea lucrării de licență (112ore)

 

7. Condiţii de înscriere în anul de studii următor. Condiţii de promovare a unui an de studii. Condiţii de revenire

            Condiţiile de înscriere în anul de studii următor, condiţiile de promovare şi cele de revenire sunt cuprinse în Regulamentul ECTS şi în  Procedura de organizare a activităţii didactice şi notarea studenţilor.

            Pentru a trece în anul următor de studiu, studenţii trebuie să obţină un număr minim de credite, astfel:

a)      Pentru a trece din anul I de studii în anul II, studentul trebuie să obţină minim 30 de credite;

b)      Pentru a trece din anul II în anul III, studentul trebuie să acumuleze la sfârşitul anului II de studii minim 90 de credite obţinute în anul I şi anul II în total;

c)      Pentru a se putea înscrie la examenul de licenţă, studentul trebuie să obţină minim 183 de credite (minim 63 de credite din anul I de studii, 60 de credite din anul II de studii, 60 de credite din anul III de studii);

d)     Pentru a fi considerat promovat, un student trebuie să fie integralist, adică să obţină toate creditele de studiu prevăzute in planul de învăţământ pentru anul respectiv de studii şi să obţină calificativ sau notă de trecere la disciplinele care nu sunt prevăzute cu credite;

 

Studenţii care nu îndeplinesc criteriile minime prevăzute la alin.1 lit.a-c. vor fi exmatriculaţi la sfârşitul anului universitar respectiv. Aceşti studenţi vor putea fi reînmatriculaţi la începutul anului universitar următor în acelaşi an de studii din care au fost exmatriculaţi

            Studenţii care în cursul unui an universitar (2 semestre ale aceluiaşi an de studii) nu acumulează numărul minim de credite, stabilit de Consiliul facultăţii necesar pentru trecerea studentului dintr-un an de studiu in următorul vor fi declaraţi amânaţi şi se va consemna în registrul matricol "amânat pentru obţinerea tuturor creditelor pentru anul respectiv (anii respectivi) de studiu". Amânarea unui an de studiu poate fi acordată maximum 3 ani universitari pentru întreaga perioadă a studiului. Studiul disciplinelor nepromovate se reia, refăcandu-se întreaga activitate didactică pentru acestea.

            Studentul care la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzute în planul de învăţământ pentru durata studiilor, nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare şi are un număr de maxim cinci restanţe din ultimele patru semestre, poate solicita prelungirea şcolarităţii (cu taxă), cu 1 - 2 semestre pentru refacerea disciplinelor de studiu restante.

 

8. EXAMENUL DE LICENŢĂ

            Condiţiile de susţinere a examenului de licenţă sunt cuprinse în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

·         Comunicarea temei lucrării de licenţă: 1-30 octombrie

·         Perioada de întocmire a lucrării de licență: 1 noiembrie – 31 mai

·         Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 1 iulie – 31 iulie

·         Examenul de finalizare a studiilor universitare constă din: 2 probe

- verificarea cunoșințelor generale și de specialitate – 5 credite

- susținerea lucrării de licență – 5 credite

 

9. Credite aferente Programului de studiu

 • 62 credite la disciplinele fundamentale
 • ­­87  credite la disciplinele de specialitate
 • 31  credite la disciplinele complementare

                                Total 180  credite

 • 139  credite la discipline obligatorii
 • 41  credite la discipline optionale
 • 65  credite suplimentare diploma
 • 4  credite suplimentare pentru promovarea disciplinei Educație fizică și sport

 

 • pentru ocuparea unui post în învăţământ (gimnazial) absolventul trebuie să posede certificatul de absolvire al „Departamentului pentru pregătirea personalului didactic”. Pentru disciplinele aparţinând acestui departament se repartizează un număr de 40  credite.

 

     

Rector

Decan

Director Departament

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

       


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Exace                                                

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Matematică

Programul de studiu: Matematică informatică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

Discipline obligatorii impuse

GlCF1O01

Analiză matematică pe R

DF

90

2

2

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlCF1O02

Structuri algebrice

DF

90

2

2

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlCF1O03

Fundamentele programării

DF

65

2

-

2

-

Ex

5

 

 

 

 

 

 

GlCS1O04

Arhitectura sistemelor de calcul

DS

79

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCC1O05

Tehnologii WEB

DC

79

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCC1O06

Educație fizică și sport 1

DC

-

-

2

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

GlCF2O07

Algebră liniară

DF

90

-

-

-

-

-

 

2

2

-

-

Ex

6

GlCF2O08

Analiză matematică pe Rn

DF

90

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

6

GlCS2O09

Algoritmi și programare

DS

65

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

5

GlCS2O10

Sisteme de operare

DS

79

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlCS2O11

Structuri de date

DS

79

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlCC2O12

Educație fizică și sport 2

DC

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

C

2

 

TOTAL

 

 

10

6

4

-

-

27+2

10

6

4

-

-

27+2

Discipline obligatorii opționale

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCC1A13

Limba engleză 1

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlCC1A14

Limba franceză 1

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlCC1A15

Limba germană 1

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCC2A16

Limba engleză 2

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlCC2A17

Limba franceză 2

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlCC2A18

Limba germană 2

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

8

4

-

-

30+2

10

8

4

-

-

30+2

Discipline facultative

GlCC1F19

Psihologia educației

DC

65

2

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

-

GlCC2F20

Fundamente pedagogice. Teoria și metodologia curriculumului

DC

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

 

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

               

 

 

Legendă:            C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Exace                                                

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Matematică

Programul de studiu: Matematică informatică

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018-2019

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

Discipline obligatorii impuse

GlCF3O01

Geometrie

DF

90

2

2

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlCF3O02

Ecuații diferențiale

DF

90

2

2

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlCF3O03

Logică matematică și teoria mulțimilor

DF

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCS3O04

Rețele de calculatoare

DS

65

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCS3O05

Baze de date

DS

65

2

-

2

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlCF4O06

Analiză reală

DF

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

GlCF4O07

Analiză complexă

DF

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

GlCF4O08

Mecanică teoretică

DF

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

GlCS4O09

Geometrie diferențială

DS

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

GlCS4O10

Ecuații cu derivate parțiale

DS

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

GlCS4O11

Practica de specialitate

DS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cn

2

 

TOTAL

 

 

10

6

4

-

-

27

10

10

-

-

-

27

Discipline obligatorii opționale

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCC3A12

Limba engleză 3

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlCC3A13

Limba franceză 3

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlCC3A14

Limba germană 3

DC

43

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCC4A15

Limba engleză 4

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlCC4A16

Limba franceză 4

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlCC4A17

Limba germană 4

DC

43

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

8

4

-

-

30

10

12

-

-

-

30

Discipline facultative

GlCC3F18

Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării.

DC

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCC4F19

Limbaje formale și compilatoare

DC

65

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Cn

5

GlAS4O20

Dezvoltarea aplicațiilor Web și mobile

DS

65

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Cn

5

GlCC4F21

Didactica specialității A-Matematica

DC

65

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

 

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

Legendă: C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Exace                                                

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Matematică

Programul de studiu: Matematică informatică

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2019-2020

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

Discipline obligatorii impuse

G1CF5O01

Teoria probabilităților

DF

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CS5O02

Analiză numerică

DS

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CS5O03

Analiză funcțională

DS

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CS5O04

Inteligență artificială

DS

65

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCS6O05

Software matematic

DS

79

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

G1CS6O06

Elaborarea și redactarea lucrării  de licență

DS

34

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

Cn

6

 

TOTAL

 

 

8

6

2

-

-

20

2

-

9

-

-

11

Discipline obligatorii opționale

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS5A07

Teoria numerelor

DS

79

2

1

-

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

G1CS5A08

Cercetări operaționale

DS

79

2

1

-

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CC5A09

Tehnici de optimizare

DC

79

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

G1CC5A10

Redactare și comunicare științifică și profesională

DC

79

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS6A11

Sisteme dinamice

DS

79

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

G1CS6A12

Statistică matematică

DS

79

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

 

Pachet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS6A13

Sisteme de gestiune a bazelor de date

DC

68

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Cn

4

G1CS6A14

Criptografie și securitatea informației

DC

68

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Cn

4

 

Pachet 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS6A15

Spații liniare topologice

DS

79

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

G1CS6A16

Modelare matematică

DS

79

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

 

Pachet 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCC6A17

Algoritmica grafurilor

DC

79

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlCC6A18

Programare orientată pe obiecte

DC

79

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

 

TOTAL

 

 

4

1

1

-

-

10

7

2

2

-

-

19

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

12

7

3

-

-

30

9

2

11

-

-

30

Discipline facultative

G1CC5F19

Istoria matematicii și informaticii

DC

79

2

1

-

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAS5F20

Grafică pe calculator

DC

65

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CC5F21

Didactica specialității B - Informatica

DC

65

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CC5F22

Practică pedagogică (A) - Matematică

DC

29

-

3

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

G1CC5F23

Managementul clasei de elevi

DC

43

1

1

-

-

Ex

3

-

-

-

-

-

-

G1CC6F24

Metode avansate de programare

DC

79

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

G1CC6F25

Instruire asistată pe calculator

DC

18

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Cn

2

G1CC6F26

Practică pedagogică (B) - Informatică

DC

4

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Cn

2

G1CC6F27

Examen de absolvire – Portofoliu didactic

DC

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ex

5

 

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

 

 

Legendă:            C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET