Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

ANEXA 1

                                      PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

valabil pntru ciclul de studii 2016-2017, 2017-2019

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad                                                   

Facultatea de Științe Exacte                                                                             

Departamentul: Matematică - Informatică 

Programul de studiu:   MODELARE MATEMATICĂ ÎN CERCETARE ȘI DIDACTICĂ

                                    (cu predare în limba engleză)

Domeniul fundamental: Științe exacte

Domeniul de masterat: Matematică

Tipul masteratului:  de cercetare

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani / 120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul absolventului:  Titlu de Master în Matematică

 

 1. Misiunea programului de STUDII

Misiunea de învățământ și de cercetare științifică a programului de studii masterale vizat, se încadrează în profilul și specializarea Facultății de Științe Exacte și constă în creșterea capacității de cercetare în domeniul de studii „Matematică, în îmbunătățirea procesului educațional și nu în ultimul rând în deschiderea europeană prin dimensiunea internațională a programului.

 

 1. Obiectivele programului de STUDII

-          dezvoltarea capacității de analiză și sinteză;

-          perfecționarea comunicării în limba engleză, în special în domeniul de activitate, pentru a accede mai ușor în posturi atractive

-          formarea de profesionişti, recunoscuţi și apreciați pe piața muncii în domeniul matematicii

-          antrenarea studenților masteranzi în activităţi de cercetare alături de cadrele didactice ale Facultății de Științe Exacte.

 

 1. COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

 

Competențe profesionale

C1. Operarea cu noţiuni şi metode avansate de analiză funcţională şi numerică.

C2.Prelucrarea statistica a datelor, analiza si interpretarea unor fenomene si procese cu caracter aleator.

C3.Rezolvarea unor probleme de sisteme dinamice, control optimal şi cercetări operaţionale.

C4.Conceperea si aplicarea de modele matematice pentru analiza unor fenomene si procese.

C5. Rezolvarea unor probleme de matematici financiare, actuariale.

 

            Competențe transversale

 

CT1. Manifestarea unei atitudini responsabile fata de domeniul stiintific si didactic, valorificarea potentialului propriu pe plan profesional, respectarea regulilor de munca riguroasa si eficienta pentru executarea unor sarcini profesionale complexe

CT2. Coordonarea si conducerea eficienta a activitatilor organizate in echipa sau intr-un grup inter-disciplinar

CT3.Selectarea resurselor informationale, utilizarea eficienta a surselor de formare profesionala, dezvoltarea capacitatii de corelare a activității profesionale la cerintele unei societati dinamice

4. FINALITĂȚI

Absolvenții programului de studii universitare de masterat „Modelare matematică în cercetare și didactică” vor accesa următoarele ocupații posibile conform Clasificării Ocupațiilor din România – ISCO -08.

 

2120 – cod 212015 - cercetător în matematică

2330 – cod 233001 - profesor în învățământul liceal/ postliceal

 

5. DISPOZIȚII FINALE

Planurile de învățământ se consideră aprobate, în conformitate cu dispozițiile art. 137 (2) din Legea educației naționale, după aprobarea lor în Ședința de Senat după aplicarea semnăturii olografe a președintelui Senatului pe fiecare filă a documentului.

Planurile de învățământ aprobate sunt valabile până la următoarea inițiativă de revizuire a lor.

 

6. ANALIZA PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • În Planul de învăţământ pentru programul de studii de masterat  „Modelare matematică în cercetare și didactică” ponderile disciplinelor, pe categorii, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Tipuri de discipline

Ore / program de studiu

_____

Număr

Ponderi în %

Program de studiu

____

Normativ

ARACIS

1

De aprofundare

308

39%

min. ---,0

2

De sinteză

322

41%

min. --,0

3

De cunoaștere avansată

154

20%

min. --,0

TOTAL

784

 

-

 

 • Numărul total de ore aferent programului de studiu  784 este:

 

- Număr ore didactice obligatorii...............................................................630 ore 

- Număr ore de practică pentru elaborarea proiectului de diplomă ...........84 ore 

                                                                                    Total                                   630 ore

Recomandat ARACIS                                                          (____  ÷  _____ ore)

 

 • Structura pe discipline obligatorii (impuse) şi opţionale este următoarea:     

    

Tipuri de discipline

Ore / program de studiu

Număr

Pondere în %

Discipline obligatorii

630

80%

Discipline opţionale

154

20%

 (impus ARACIS  - min --%)

TOTAL Ob+Op

784

 

 

·         Raportul între prelegeri şi aplicaţii (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practică) este 1:1,07 (378 ore/406 ore), încadrându-se în prevederile ARACIS de ____ %

 

 • Programul de studii de master Modelare matematică în cercetare și didactică şi domeniul  Matematică se încadrează între calificările naţionale prevăzute în HG 1175/2006.  

 

 • Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ, precum şi conţinutul acestor discipline, corespunde domeniului de masterat  Matematică şi programului de studii de masterat „ Modelare matematică în cercetare și didactică” (HG 1175/2006, HG 676/2007).

 

 • Planul de învăţământ pentru programul de studii de master Modelare matematică în cercetare și didactică, este întocmit în conformitate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) şi în conformitate cu Legea 288/2004, art. 4, alin. 9, care prevede o durată a studiilor de 2 ani, un număr total de 120 de credite şi câte 60 de credite pe an.

 

 

Structura anului universitar (în săptămâni)

. Anul

Activităţi didactice

Sesiune de examene

Practica

Vacante

Sem. I

Sem. II

Iarnă

Vară

Restanţe

Iarnă

Inter-semestrială

Vara

Anul I

14

14

3

3

2

-

3

1

10

Anul II

14

14

3

2

1

84 ore

3

1

-

* pentru elaborarea lucrării de disertație, distribuite în cele 14 săptămâni ale sem. II

           

Numărul orelor pe săptămână LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

Anul

Semestrul I

Semestrul II

I

14

14

II

14

14

 

7. Condiţii de înscriere în anul de studii următor. Condiţii de promovare a unui an de studii. Condiţii de revenire

           

Condiţiile de înscriere în anul de studii următor, condiţiile de promovare şi cele de revenire sunt cuprinse în Regulamentul ECTS şi în  Procedura de organizare a activităţii didactice şi notarea studenţilor.

           

8. EXAMENUL DE DISERTAȚIE

            Condiţiile de susţinere a examenului de masterat sunt cuprinse în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

·         Comunicarea temei lucrării de licenţă: 1-30 octombrie

·         Perioada de elaborare a lucrării de disertație: 1 noiembrie – 31 mai

·         Perioada de susţinere a examenului de disertație: 4 iulie – 31 iulie

·         Examenul de finalizare a studiilor universitare constă din:

- prezentarea și susținerea lucrării de disertație (10 credite)

 

9. Credite aferente Programului de studiu

 

                                Total 120  credite

 • 82%  credite la discipline obligatorii
 • 18%  credite la discipline optionale

 

 

Rector

Decan

Director Departament

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Exacte                                                              

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Matematică

Specializarea: Modelare matematică în cercetare și didactică (cu predare în limba engleză)

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017, 2017 - 2018

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GmEA1O01

Capitole speciale de teoria operatorilor

DA

136

1

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEA1O02

Analiză armonică

DA

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEU1O03

Algebre Lie şi modelare matematică în fizică

DU

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEU1O04

Modelarea şi optimizarea deciziilor

DU

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEA2O01

Teoria dilatării şi modele operatoriale

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmEA2O02

C* algebre şi module Hilbert

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmEA2O03

Analiză convexă 

DA

150

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

7

GmET1O05

Proiect de cercetare A

DT

112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Cn

5

 

TOTAL

 

 

7

3

1

-

-

24

6

3

-

2

-

24

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmET1A11

Utilizarea soft-urilor în predarea matematicii

DT

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmET1A12

Capitole speciale de teoria stabilităţii

DT

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmET2A21

Sisteme fuzzy

DT

122

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Ex

6

GmET2A22

Analiza şi prelucrarea datelor statistice

DT

122

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Ex

6

 

TOTAL

 

 

2

1

-

-

-

6

1

2

-

-

-

6

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

9

4

1

-

-

30

7

5

-

2

-

30

 

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

 

 

Legendă:            C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Exacte                                                              

Departamentul: Matematică-Informatică

Domeniul: Matematică

Specializarea: Modelare matematică în cercetare și didactică (cu predare în limba engleză)

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017 - 2018, 2018 - 2019

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GmET3O01

Sisteme stochastice şi predicţie

DT

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEA3O02

Analiză funcţională fuzzy 

DA

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmET3O03

Probleme cu frontieră liberă

DT

136

1

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEA3O04

Metodologia cercetării ştiinţifice

DA

108

1

1

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GmET3O06

Proiect de cercetare B

DT

52

-

-

-

2

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GmEU4O01

Modele gauge

DU

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmET4O03

Proiect de cercetare C

DT

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cn

6

GmET4O04

Elaborarea lucrării de disertaţie

DT

164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Cn

12

 

TOTAL

 

 

6

4

-

2

-

26

2

1

-

8

-

24

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmEU3A41

Sisteme dinamice şi control optimal

DU

80

1

-

1

-

Ex

4

-

-

-

-

-

-

GmEU3A42

Modele matematice financiare

DU

80

1

-

1

-

Ex

4

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmEA4A51

Optimizare neliniară

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmEA4A52

Capitole speciale de analiză complexă 

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

 

TOTAL

 

 

1

-

1

-

-

4

2

1

-

-

-

6

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

7

4

1

2

-

30

4

2

-

8

-

30

 

       

Rector

DECAN

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. dr. Ramona Lile

Prof. dr. Mariana Nagy

Prof. dr. Ghiocel Moț

 

 

 

Legendă:            C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET