Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Prezentarea facultăţii

 Facultatea de Ştiinţe Exacte s-a constituit la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, ca urmare a existenţei unui nucleu de cadre didactice de specialitate, organizate în structura Departamentului de Matematică-Informatică. Acest departament avea menirea de a deservi toate facultăţile universităţii, acoperind toate orele de matematică şi informatică din planul de învăţământ.

În anul 2001 s-a înfiinţat Colegiul de Tehnologia Informaţiei. Colegiul a avut patru generaţii de absolvenţi, ultimele două mergând în lichidare datorită desfiinţării formei de învăţământ superior de scurtă durată.

Programul de studii Informatică, forma lungă - 4 ani, s-a înfiinţat în anul universitar 2002-2003, urmând ca în anul 2003 să fie înfiinţata Facultatea de Ştiinţe Exacte cf. HG 693/2003. În anul universitar 2006-2007 se înfiinţează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte un nou program de studii, şi anume Matematică informatică. Începând din anul universitar 2003-2004, prin achiziţionarea şi amenajarea noului imobil, numit Corpul M, situat în cartierul Micalaca, str. Elena Drăgoi, Facultatea de Ştiinţe Exacte îşi desfăşoară activitatea în condiţii optime în acest spaţiu.

În anul 2009, programul de studii de licenţă Informatică - zi a fost acreditat de către ARACIS.

În anul 2009, prin Hotarare de Senat a fost înfiinţat programul de studii de masterat, în domeniul informatică, cu denumirea „Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie”. În şedinţa Consiliului ARACIS din data de 17.02.2011, acest program a fost propus spre analiză şi validare.

În anul 2011, programul de studii de licenţă Informatică - ID a fost acreditat de către ARACIS.

În anul 2012 programul de studii de licenţă Matematică-Informatică a fost acreditat de către ARACIS.

În anul 2013, programul de studii de licenţă Informatică aplicată cu predare în limba engleză a fost autorizat de către ARACIS.

In anul 2014 a fost acreditat de catre ARACIS programul de studii de master Modelare matematica in cercetare si didactica, un master international cu predare in limba engleza.

Spaţiile în care se desfăşoară activităţile didactice, de cercetare şi întreg procesul instructiv-educativ al Facultăţii de Ştiinţe Exacte sunt cuprinse în Corpul M de clădire al Universităţii „Aurel Vlaicu” situat în Arad, Str. Elena Dragoi, nr.2- 4. Mai precis, la etajul 1 al acestui imobil. Facultatea de Ştiinţe Exacte dispune de o sală de curs, 6 laboratoare de informatica, 1 laborator de cercetare, o sală de seminar şi biblioteca facultăţii. La acestea se adaugă decanatul, secretariatul şi cabinetele cadrelor didactice.

Toate laboratoarele sunt în reţea şi legate la internet. Compartimentul „Servere” este deservit şi cu ajutorul studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Exacte, aceştia având astfel posibilitatea însuşirii cunoştinţelor de administrare a reţelelor.

Facultatea de Ştiinţe Exacte are o Strategie de cercetare ştiinţifică pe 4 ani, ce se încadrează în strategia cercetării ştiinţifice a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Facultatea de Ştiinţe Exacte are un plan anual de cercetare-dezvoltare ce cuprinde atât teme de cercetare pentru cadrele didactice cât şi pentru studenţi

Facultatea de Ştiinţe Exacte dispune de un centru de cercetare recunoscut la nivel de universitate, cu denumirea „Modele Matematice şi Sisteme Informatice”.

Personalul didactic şi de cercetare propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, prin comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni ştiinţifice şi simpozioane din ţară şi străinătate, contracte de cercetare, granturi etc.

Începând cu anul 2006, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad organizează din 2 în doi ani Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „International Symposium - Research and Education in Innovation Era”, la care Facultatea de Ştiinţe Exacte a avut o contribuţie substanţiala prin implicarea tuturor cadrelor didactice în organizarea activităţii secţiunii „Mathematics and Computer Science”.

Comunicările prezentate au fost publicate în volumele „Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era”. (2006, 2008, 2010, 2012).

Analele Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Seria Matematică-Informatică, au fost reorganizate astfel încât în momentul de faţă Facultatea de Ştiinţe Exacte publică revista "Theory and Applications of Mathematics & Computer Science”, ISSN 2067-2764, indexată în baze de date internaţionale.

1. Director academic program de studii

STUDII DE LICENȚĂ

 Matematică informatică:

 • Director program: prof. univ. dr. SORIN NĂDĂBAN
 • Secretar program: lector univ. dr. LORENA POPA

Informatică:

 • Director program: prof. univ. dr. MARIANA NAGY
 • Secretar program: lector univ. dr. VIOLETA CHIȘ

Informatică aplicată (Applied Computer Science):

 • Director program: prof. univ. dr. DOMINIC BUCERZAN
 • Secretar program: lector univ. dr. CRINA BEJAN

  STUDII DE MASTERAT

Informatică Aplicată în Științe, Tehnologie și Economie :

 • Director program: prof. univ. dr. VALERIU BEIU
 • Secretar program: asist. univ. drd. MIHAELA CRĂCIUN

 Modele Matematice în Cercetare și Didactică (Mathematical Models in Didactics and Research) :

 • Director program: conf. univ. dr. PĂSTOREL GAȘPAR
 • Secretar program: lector univ. dr. LAVINIA SIDA

Studii Avansate de Informatică Aplicată (Advanced Studies of Applied Computer Science):

 • Director program: prof. univ. dr. VALERIU BEIU
 • Secretar program: asist. univ. drd. MIHAELA CRĂCIUN

2. Oferta academică de studii universitare

 

Domeniul de licenţă

 

Specializări acreditate- Forma de învăţământ

  (IF=învăţămînt cu frecvenţă; ID= învăţământ la distanţă)

Nr. credite ECTS

Nr. max. locuri

Matematică

Matematică informatică-IF

(acreditat ARACIS în 2012)

180

75

Informatică

Informatică- IF

(acreditat ARACIS în 2015)

 

Informatica aplicata - IF

(Program de studii in limba engleza autorizat ARACIS in 2013)

180

 

180

 

75

 

75

 

 

Domeniu: Informatică

Programul de studii universitare de master

Nr. credite 

ECTS

 Nr. max. locuri

Advanced Studies in Applied Computer Science (English) 120 50

Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie


(acreditat ARACIS în 2011)

120 

  50 

Domeniu: Matematică

Programul de studii universitare de master

Nr. credite  ECTS

Nr. max  locuri

Modelare matematică în cercetare şi didactică

(acreditat ARACIS în 2014)

120 

  50

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET