Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Administraţie Publică

Specializarea Administraţie Publică pregăteşte viitori funcţionari publici care îşi vor desfăşura activitatea în instituţiile prefecturii, în primării, în consiliile județene, în unitățile deconcentrate. Diploma obținută la specializările administrative oferă acces și în poliție, jandarmerie, SRI sau ISU. Parte din absolvenţii specializării administrative au continuat definitivarea pregătirii profesionale înscriindu-se in anul III la facultăţile de drept.

            Pe parcursul celor 3 ani universitari, studenţii se familiarizează cu instituţia administrativă, studiind legislaţia in domeniu, managementul administrativ, aprofundând o limba de circulaţie europeana si specializându-se in informatica.

 

            Competenţe profesionale dobândite prin programul de studiu:

  • Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
  • Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative
  • Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
  • Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională
  • Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
  • Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient
  • Aplicarea cunoştinţelor de bază necesare în exercitarea atribuţiilor în armă şi utilizarea capabilităţilor armei/specialităţii militare pentru soluţionarea de probleme specifice
  • Aplicarea tehnicilor militare de acţiune individuală în diferite contexte situaţional

            Absolvenţii pot avea  conform COR următoarele ocupaţii:  administrator public - 242208; Agent de dezvoltare - 242207; Consilier administratia publica - 242201; Consilier armonizare legislativa - 261910; Consultant în administraţia publică - 242205; Expert administratia publica - 242202; Expert armonizare legislativa - 261911; Inspector de specialitate în administratia publica - 242203; Manager proiect - 242101; Referent de specialitate în administratia publica - 242204; Reglementator – 242206Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                              

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                          

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Domeniul: Ştiinţe administrative

Specializarea: Administraţie publică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII IMPUSE

HCF3O01

Politici publice I

DF

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCF3O02

Drept administrativ .Parte generală I

DF

45

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCS3O03

Managementul resurselor umane în administraţia publică

DS

67

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCS3O04

Sisteme administrative comparate I

DS

67

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCS3O05

Metodologia cercetării ştiinţifice în ştiinţele administrative I

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCF3O06

Etică şi deontologia funcţionarului public

DF

56

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HCC3O07

Educatie fizica III

DC

9

-

-

1*

-

C

1*

 

 

 

 

 

 

HCC4O13

Drept civil. Parte generală şi persoane

DC

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

2

HCF4O14

Politici publice II

DF

56

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HCF4O15

Drept administrativ .Parte specială II

DF

42

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HCS4O16

Protecţia juridică a drepturilor omului

DS

42

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

3

HCS4O17

Sisteme administrative comparate I

DS

42

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

3

HCS4O18

Metodologia cercetării ştiinţifice în ştiinţele administrative II

DS

42

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

C

5

HCC4O19

Educatie fizica IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

-

1*

-

C

1*

HCS4O20

Practică de specialitate ***

DS

 

 90 ore

VP

3

 

TOTAL

11

 

11

7

1

-

-

24

11

8

1

-

-

25

OBLIGATORII OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

HCC3A08

a.Marketing public

DC

67

2

2

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HCS3A09

a.Administrarea şi valorificarea documentelor

DS

67

2

2

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HCC3A10

b.Limba engleză III

DC

9

-

1

-

-

C

1

 

 

 

 

 

 

HCC3A11

b. Limba germană III

DC

9

-

1

-

-

C

1

 

 

 

 

 

 

HCS4A21

c.Relaţii cu publicul

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

C

4

HCS4A22

c.Publicitate imobiliară

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

C

4

HCC4A23

b.Limba engleză IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

C

1

HCC4A24

b. Limba germană IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

C

1

 

TOTAL

3

 

2

3

-

-

-

6

2

3

-

-

-

5

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

14

 

12

10

1

-

-

30

13

11

1

-

-

30

FACULTATIVE

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HCF3F12

TMI+TME

DF

 

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HCS4F25

Didactica specialităţii

DS

 

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HCF5O01

Drept civil – drepturi reale, obligaţii,contracte III

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HCF5O02

Drept administrativ III

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HCS5O03

Drept comunitar european

DS

45

1

1

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HCS5O04

Etică şi deontologia funcţionarului public

DS

45

1

1

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HCS5O05

Dreptul muncii şi securităţii sociale I

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCS5O06

Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCS5O07

Practică de specialitate III

DS

45

-

-

2

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCC5O08

Introducere în relaţii publice I

DC

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCC5O09

Drept financiar şi fiscal I

DC

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCF6O14

Drept civil – drepturi reale, obligaţii, contracte IV

DF

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HCF6O15

Drept administrativ IV

DF

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HCS6O16

Contencios administrativ

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HCS6O17

Politici regionale şi dezvoltare locală

DS

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HCS6O18

Dreptul muncii şi securităţii sociale II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HCS6O19

Organiz. şi funcţionarea comunit. local în Europa

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HCS6O20

Stagiu de elaborare a lucrării de licenta

DS

 

 

 

 

 

 

 

3ore x 3 săptămâni

Vp

2

HCC6O21

Introducere în relaţii publice II

DC

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

2

HCC6O22

Drept financiar şi fiscal II

DC

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

2

 

TOTAL

13

 

11

7

2

-

-

30

11

9

-

-

-

28

OPŢIONALE (se alege o disciplină)

HCC5A23

Fundamentele calităţii în sectorul public

DC

34

-

-

-

-

 

-

1

-

-

-

C

2

HCC5A24

Elemente de drept funciar

DC

34

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

C

2

 

TOTAL

1

 

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

2

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

14

 

11

7

2

-

-

30

12

9

-

-

-

30

FACULTATIVE

HCC5F10

Doctrine politice

DC

45

2

-

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HCC5F11

Management strategic

DC

45

2

-

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

HCS5F12

Instruire asistată de computer

DS

30

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HCS5F13

Practică pedagogică I

DS

21

-

-

3

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCS6F25

Practică pedagogică II

DS

6

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

C

2

HCF6F26

Managementul clasei de elevi

DF

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HCS6F27

Evaluare finală-portofoliu didactic

DS

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

 

Legendă:   

C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;
* Educaţia fizică se creditează peste cele 30 credite
** Programul de formare psihopedagogică este facultativ  şi se creditează separat
***  Examenul de Licenţă
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă -5 credite

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET