Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR CONDUCERILOR ACADEMICE LA

UNIVERSITATEA „AUREL  VLAICU” DIN ARAD

 

Prezenta metodologie este compatibilă cu Legea nr.84/1995 a Învăţământului, Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, Ordinele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în vigoare şi Carta Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

I. Structurile de conducere colectivă şi funcţiile de conducere pentru care se organizează alegeri

1.1 Colectivele din catedre, respectiv din departamentele din compunerea facultăţilor îşi aleg:

-şeful de catedră / directorul de departament;

-un birou al catedrei / departamentului, format din şeful de catedră / directorul de departament, secretarul ştiinţific şi încă cel puţin un membru;

-reprezentanţii catedrei / departamentului în consiliul facultăţii din structura căreia catedra / departamentul face parte (şeful de catedră / directorul de departament face parte, de drept, dintre reprezentanţii catedrei / departamentului, respectiv în consiliul facultăţii). 

1.2 Departamentele din compunerea universităţii îşi aleg:

-directorul de departament;

-un consiliu al departamentului, format din director, secretar ştiinţific şi încă cel puţin  trei membri;

-reprezentanţii departamentului în senatul universitar (directorul de departament face parte, de drept, dintre reprezentanţii departamentului respectiv în senat).

Directorul Departamentului de Învăţământ la Distanţă va fi numit de către vechiul senat, la propunerea rectorului şi cu acordul persoanei în cauză şi va face parte, de drept, din noul senat.

1.3 Consiliul fiecărei facultăţii, constituit din reprezentanţii tuturor catedrelor / departamentelor din compunerea respectivei facultăţi şi din reprezentanţii studenţilor, alege:

-decanul facultăţii;

-prodecanul (prodecanii);

-secretarul ştiinţific al consiliului;

-reprezentanţii facultăţii respective în senatul universitar (decanul face parte de drept dintre aceşti reprezentanţi).

Se va alege un prodecan pentru facultăţile până la 2000 de studenţi, iar peste 2000 de studenţi se vor alege doi prodecani.

Decanul, prodecanii şi secretarul ştiinţific al consiliului facultăţii formează biroul consiliului. Consiliul facultăţii poate aproba includerea în biroul său şi a unor şefi de catedră / departament din componenţa facultăţii respective.

1.4 Senatul universitar, constituit din reprezentanţii aleşi de consiliile facultăţilor, ai departamentelor din componenţa universităţii, precum şi ai studenţilor, la care se adaugă directorul general administrativ,  alege:

·        Preşedintele Universităţii;

·        Rectorul universităţii;

·        Preşedintele Consiliului Academic Managerial;

·        Prorectorii;

·        Secretarul ştiinţific al Senatului.

Preşedintele Universităţii, Rectorul, Preşedintele Consiliului Academic Managerial, prorectorul (prorectorii), secretarul ştiinţific al Senatului, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor din Senat formează Biroul Senatului.

Funcţiile de Preşedinte al Universităţii şi Preşedinte al Consiliului Academic Managerial nu pot exista simultan, prin urmare se va alege doar Preşedintele Universităţii. Prevederile referitoare la funcţia de Preşedinte al Consiliului Academic Managerial sunt suspendate pe durata existenţei funcţiei de Preşedinte al Universităţii. În cazul în care, ca urmare a unor prevederi legale, funcţia de Preşedinte al Universităţii este desfiinţată, această suspendare încetează, iar toate atribuţiile prevăzute pentru funcţia de Preşedinte al Universităţii vor fi preluate de Preşedintele Consiliului Academic Managerial.

Funcţiile de Preşedinte al Universităţii şi Rector, alese prin vot secret de către Senat, sunt subordonate Senatului, organul suprem de conducere al Universităţii.

II. Condiţii de eligibilitate

2.1 Pentru alegerea în structurile de conducere colectivă (senat, consilii ale facultăţilor sau ale departamentelor din compunerea universităţii, birouri ale catedrelor / departamentelor din compunerea unei facultăţi) poate candida orice cadru didactic titular în cadrul comunitaţii academice care organizează alegeri pentru structurile de conducere respective, precum şi studenţii.

2.2         Pentru toate funcţiile de conducere nu pot candida persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută în art.129 alin.1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, respectiv 65 de ani.

2.3 O persoană nu poate exercita funcţia de rector mai mult de două legislaturi consecutive. Aceeaşi prevedere se referă şi la funcţia de decan.

2.4 Pentru funcţia de rector poate candida oricare din membrii noului senat, având funcţia de profesor universitar şi care mai îndeplineşte următoarele condiţii:

a) la alegerile în desfăşurare nu a fost deja ales într-o altă funcţie de conducere;

b) să nu deţină funcţii în afara universităţii, care i-ar afecta negativ activitatea: patron, director, preşedinte al consiliului de administraţie al unei societăţi comerciale private sau  cu capital de stat;

c) să nu contravină prevederilor articolului 2.2;

 

2.5 Pentru funcţiile de prorector şi secretar ştiinţific al senatului poate candida oricare din membrii noului senat, având funcţia de profesor sau conferenţiar universitar, şi care mai îndeplinesc condiţiile de la art.2.4 literele a) şi b).

2.6 Pentru candidaţii la funcţia de rector şi prorector, se recomandă să fie îndeplinite următoarele condiţii:

-să aibă experienţă în domeniul managementului universitar;

-să se dedice universităţii şi să aibă capacitatea de a promova principiul excelenţei în activităţile universităţii;

-să fie capabil să dezvolte şi să întreţină relaţii parteneriale cu universităţi din ţară şi străinătate;

-să promoveze politici de îmbunătăţire a calităţii activităţilor din toate compartimentele universităţii;

-să dovedească implicare majoră în viaţa comunităţii locale.

2.7 Pentru candidaţii la funcţia de preşedinte al Consiliului Academic Managerial se recomandă să fie îndeplinite următoarele condiţii:

-să aibă expertiză în domeniul managerial şi mai ales să fi demonstrat performanţă în domeniu;

-să releve capacităţi reale în accesarea de fonduri proprii în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad;

-la alegerile în desfăşurare să nu fi fost deja ales într-o altă funcţie de conducere;

2.8 Se recomandă, ca pentru funcţia de prorector cu cercetarea ştiinţifică, candidatul să fi participat la realizarea unor granturi obţinute în urma unor competiţii la nivel naţional (CNCSIS, Academia Română etc.), să aibă la activ practica elaborării de proiecte în competiţii naţionale şi internaţionale. Experienţa acumulată în cadrul programelor CEEX, TEMPUS, Socrates, PHARE, Copernicus, Leonardo, etc. reprezintă un factor puternic de susţinere a candidaturii.

 

2.9 Pentru funcţiile de decan al unei facultăţi, poate candida oricare din membrii noului consiliu al facultăţii respective, având funcţia de profesor sau conferenţiar universitar şi care mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2.4 lit. a), b), c).

2.10 Pentru funcţiile de prodecan, respectiv de secretar ştiinţific al unei facultăţi, poate candida oricare din membrii noului consiliu al acelei facultăţi, având funcţia de profesor sau conferenţiar universitar şi care mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2.4 lit. a), b), c).

Pentru funcţia de secretar ştiinţific al consiliului unei facultăţi mai pot candida şi lectori / şefi lucrări, având titlul ştiinţific de doctor.

2.11 Pentru funcţia de director al unui departament din componenţa universităţii poate candida oricare din membrii departamentului respectiv, având funcţia de profesor sau conferenţiar universitar şi care mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct  2.4 lit. a), b), c).

2.12 Pentru funcţia de şef al unei catedre sau director al unui departament din componenţa unei facultăţi  poate candida oricare din membrii catedrei / departamentului, având funcţia de profesor sau conferenţiar universitar şi care mai îndeplineşte condiţia prevăzută la pct.2.4.lit. b).

2.13 Este recomandabil ca persoanele alese în funcţii de conducere să mai îndeplinească următoarele condiţii:

-să aibă rezultate remarcabile în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică;

-să aibă prestigiu atât în rândul colegilor şi al studenţilor din universitate, cât şi în afara universităţii (în ţară şi peste hotare);

-să aibă certe calităţi manageriale la nivelul funcţiei pentru care candidează;

-să cunoască bine legislaţia învăţământului şi să fie la curent cu tendinţele actuale de reformă în domeniu;

-să aibă competenţe comunicative într-o limbă de mare circulaţie.

2.14    Funcţiile de conducere  academică remunerabile nu pot fi cumulate.

2.15   Pentru toate funcţiile de conducere, candidaturile vor fi anunţate public şi depuse la Rectorat, cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor.

2.16 Candidaturile  pentru funcţiile de rector, prorector, decan, director de departament, şef de catedră şi preşedinte al Consiliului Academic Managerial trebuie anunţate public cu minimum 15 zile înainte de data alegerilor, fiind însoţite de un curriculum vitae şi de programul managerial.

III.           ORGANIZAREA ALEGERILOR

3.1 Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senat se aleg în adunarea generală a studenţilor din facultăţi, respectiv din universitate, din întreaga mulţime a studenţilor, astfel încât să fie reprezentate toate specializările din cadrul structurilor în care se fac alegerile, în mod proporţional cu ponderea acestora în respectivele structuri. Desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor va fi organizată şi condusă de către preşedintele Ligii Studenţilor UAV, iar rezultatele alegerilor vor fi comunicate de acesta în scris fiecărui decanat, respectiv rectoratului, înaintea datei alegerilor la aceste nivele. 

3.2 La alegerile de la nivelul catedrelor şi  departamentelor participă cu drept de vot numai membrii titulari ai colectivelor respective. La alegerile de la nivelul facultăţilor participă cu drept de vot numai reprezentanţii catedrelor şi departamentelor din compunerea acestor facultăţi şi reprezentanţii studenţilor din respectiva facultate. La alegerile la nivelul senatului participă cu drept de vot numai reprezentanţii facultăţilor, ai departamentelor din componenţa universităţii şi ai studenţilor, precum şi directorul general administrativ. 

3.3 Conducerea  academică încă în funcţie invită, la şedinţa de alegeri, persoane din conducerea academică de la nivelurile superioare (de exemplu, la alegerile din catedre este invitat decanul, la alegerile pentru decan este invitat rectorul). Aceşti invitaţi vor participa la şedinţa de alegeri fără drept de vot. La şedinţele de alegeri nu au acces alte categorii de persoane în afara celor  precizate mai sus.

3.4 Şedinţa de alegeri la un anumit nivel se consideră a fi legal constituită dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul persoanelor cu drept de vot la acel nivel.

3.5 Reprezentanţii în structurile de conducere şi persoanele în funcţiile de conducere se aleg prin vot egal, direct şi secret, fiecare persoană cu drept de vot la un anumit nivel dispunând de un singur vot, la acel nivel.

 

3.6    Buletinele de vot completate se introduc individual în urnă. După numărarea voturilor, va fi declarat ales acel candidat care a obţinut majoritatea simplă a voturilor „pentru” a celor prezenţi, cu drept de vot. Dacă nici un candidat nu realizează această condiţie, se trece la al doilea tur de scrutin, la care participă primii doi clasaţi (cu cele mai multe voturi „pentru”). Dacă cei doi candidaţi la al doilea tur de scrutin obţin acelaşi număr de voturi „pentru” atunci alegerile se repetă peste o săptămână.

3.7    Dacă un candidat unic la orice funcţie de conducere nu a obţinut majoritatea simplă, se vor repeta alegerile.

IV. NORME DE REPREZENTARE

4.1 În consiliile facultăţilor, catedrele şi departamentele din componenţa acestora vor fi reprezentate proporţional cu ponderea lor, cuantificată prin numărul de cadre didactice titulare în respectivele catedre.

4.2 În senat, facultăţile şi departamentele din structura universităţii vor fi reprezentate proporţional cu ponderea acestora, cuantificată prin numărul de cadre didactice titulare din structurile respective.

4.3 Norma de reprezentare pentru consiliul profesoral este de 1 la 3 cadre didactice titulare, iar pentru senat este de 1 la 7 cadre didactice titulare ale Universităţii „Aurel Vlaicu”.

4.4 Reprezentarea studenţilor în consiliul facultăţii / departamentului se va face proporţional cu numărul de studenţi din specializările din cadrul respectivei facultăţi sau departament. Reprezentarea studenţilor în senat se va face proporţional cu numărul de studenţi din cadrul fiecărei facultăţi, departament din structura universităţii.

4.5 Pe baza principiilor enunţate mai sus, Rectoratul va stabili şi comunica în timp util fiecărui colectiv din universitate, care urmează să organizeze alegeri, numărul de reprezentanţi pe care trebuie să-i aleagă pentru structurile de conducere colectivă imediat superioară atât din rândul cadrelor didactice cât şi din rândul studenţilor.

4.6 În toate structurile de conducere ponderea studenţilor va fi de 25%.

V. DESFĂŞURAREA ALEGERILOR

5.1 Datele limită pentru depunerea candidaturilor şi datele desfăşurării alegerilor la diferitele niveluri sunt stabilite de Senat la propunerea Facultăţilor/Departamentelor şi anexate prezentei metodologii, astfel încât alegerile să se încheie la data de 15 martie 2007.

5.2 Fiecare şedinţă de alegeri va fi prezidată de decanul de vârstă asistat de cel mai tânăr membru al celor prezenţi şi care nu au candidat pentru funcţia de conducere pentru care se fac alegerile.

5.3 Conducerile academice care îşi încheie mandatul prezintă câte o dare de seamă privind activitatea desfăşurată pe perioada investiturii.

5.4 Preşedintele şedinţei de alegeri face cunoscut prevederile din prezenta metodologie, care vizează alegerile de la nivelul respectiv.

5.5 În cazul funcţiilor de conducere, pe buletinele de vot se înscriu numele şi prenumele persoanelor îndreptăţite pentru ocuparea funcţiei de conducere pentru care se  fac alegerile şi care şi-au depus candidatura  pentru funcţia respectivă până la data stabilită.

5.6 Fiecărui candidat pentru funcţiile de rector, decan, director de departament, şef catedră şi preşedinte al Consiliului Academic Managerial, i se va da cuvântul pentru a-şi prezenta curriculum vitae şi programul managerial.

Alegătorii îşi vor exprima votul lăsând netăiat doar numele candidatului pentru care optează.

5.7 În cazul alegerilor reprezentanţilor unei anumite structuri într-un organ de conducere, pe buletinele de vot vor fi trecuţi toţi membrii acelei structuri. Alegătorii vor lăsa netăiaţi doar persoanele propuse pentru a-i reprezenta.

 

5.8 Se alege prin vot deschis o comisie de numărare a voturilor, a cărei componenţă va reflecta structura colectivului la nivelul căruia au loc alegerile. În această comisie, nu se vor propune cadre didactice care candidează pentru funcţii de conducere la nivelul respectiv. Din comisie va face parte şi un student. Comisia îşi alege un preşedinte.

5.9 Preşedintele şedinţei de alegeri ia măsuri pentru distribuirea buletinelor de vot. Exprimarea votului se va face individual, fie într-o cabină amenajată ad-hoc, fie într-o sală vecină. Introducerea buletinelor de vot împăturate în urnă se face în faţa întregului colectiv.

5.10 După numărarea voturilor, preşedintele comisiei de numărare anunţă rezultatul alegerilor şi întocmeşte un proces-verbal, pe care îl predă preşedintelui şedinţei, împreună cu buletinele de vot. La rândul său, acesta va preda documentele respective la conducerea academică ierarhic superioară, în exerciţiu.

VI.  REGLEMETĂRI TRANZITORII ŞI FINALE

6.1 Validarea alegerilor de la nivelul catedrelor / departamentelor din structura facultăţilor se  va face de către consiliul în exerciţiu al facultăţii din care face parte catedra / departamentul. Validarea alegerilor la celelalte niveluri se face de către senat, cu excepţia funcţiei de rector care se validează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

6.2 Până la validarea noilor structuri de conducere, atribuţiile specifice acestora vor fi exercitate de structurile vechi. Noile structuri de conducere precum şi persoanele alese în funcţii de conducere îşi preiau atribuţiunile numai după validare.

6.3 Durata investiturii este de 4 ani, calculaţi de la momentul validării.

6.4 Reprezentanţii studenţilor în organele de conducere, care absolvă facultatea, vor fi înlocuiţi cu alţi reprezentanţi aleşi de studenţi, după metodologia iniţială.

6.5 Dacă pe perioada mandatului, o anumită structură de conducere se descompletează, atunci se vor organiza alegeri parţiale în vederea completării structurii de conducere respective. La fel se procedează şi în cazul în care anumite funcţii de conducere devin vacante.

6.6  Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa de Senat din 20 noiembrie 2007 şi este întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 2538 din data de 01.11.2007.

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET