Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Informaţii de interes public potrivit Art. 5. (1) din Legea 544 din 2001

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

 • Organigrame
 • Program audienţe rector: Permanent pe durata programului de lucru, E-mail: rectorat@uav.ro, Contact online: Rectorat
 • Resurse

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi

ale functionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

 

Furnizarea de informaţii de interes public:

 • Prof.univ.dr.ing.ec. Barbu Ionel E-mail: info.pub@uav.ro
 • Inf. Peița Florin Tel. 0040-257-280702 int. 4126

Program de audienţe pentru solicitarea de informaţii:

 • Luni- Vineri, Orele 10-12

Contact online: Contact

 • Conducerea UAV
 • Comisia Academică, Comisia de Buget-Finante-Patrimoniu,Comisia Socială, Comisia de Strategie si Reformă (H.S. nr.344/29.10.2013): PDF

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

   Adresă Rectorat:
   B-dul Revoluţiei nr. 77,
   310130 Arad, România,
   P.O. BOX 2/158 AR
   Telefon: +40-257-283010
   Fax: +40-257-280070
   Email: rectorat@ uav.ro
   URL: www.uav.ro

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil 

f) Reglementări interne strategii, planuri, rapoarte

g) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi sau gestionate, potrivit legii

h) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului  de acces la informaţiile de interes public solicitate

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate  
Aceste modalităţi sunt stipulate în Cap. 3 - "Sancţiuni" al Legii nr. 544/2001-10-12, cu modificările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, după cum urmează:
    "Art. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
    Art. 22
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.(*)
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă."
(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru."
* Art. 7 al Legii nr. 544/2001 prevede că :
"(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic."     

 • Cereri/reclamatii/sesizari ONLINE

Modele de cereri şi reclamaţii tip

 1. Cerere-tip de solicitare a informaţiilor de interes public, model conform HG 123/2002 privind normele de aplicare a legii nr. 544/2001
 2. Reclamaţie administrativă în cazul răspunsului negativ la cerere
 3. Reclamaţie adiministrativă în cazul neprimirii vreunui răspuns la cererea de informaţii publice
 4. Răspuns la cererea de informaţii publice din partea persoanei desemnate de instituţia publică
 5. Răspuns la reclamaţia administrativă înaintată de petent instituţiei publice 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET