Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 

 REGULAMENTE | METODOLOGII | PROCEDURI | FORMULARE 


FORMULARE 

Cod 

regulament/ metodologie / procedură

Cod

 formular

Denumire formular

R 04

F.R.04.00

Referat privind scoaterea la concurs a postului

F.R.04.01

Cerere participare la concurs

F.R.04.02

Declarație incompatibilitate

R 05

F.R.05.01

Cerere de mobilitate

R 11

F.R.11.01

Cerere echivalare diplomă bacalaureat

R 12

F.R.12.01

Grila de echivalare a notelor

R 32

F.R.32.01

Contract de comodat

F.R.32.02

Contract de închiriere

F.R.32.03

Contract de utilizare

F.R.32.04

Contract de licență

R 39

F.R.39.01

Avertisment

R 60

F.R.60.01

Scrisoare de intenție

R 68

F.R.68.01

Comisia de burse pe universitate

F.R.68.02

Comisia de burse pe facultate

F.R.68.03

Cuantumul surselor şi sursele de finanţare

F.R.68.04

Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social

F.R.68.05

Declaraţie de venit

F.R.68.06

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social

F.R.68.07

Declarație privind obținerea bursei de performanță/merit

F.R.68.08

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social – caz medical

F.R.68.09

Procesul de acordare a burselor în cadrul UAV

R 70

F.R.70.01

Model contract de prestări servicii

F.R.70.02

Model cerere

F.R.70.03

Model angajament

R 76

F.R.76.01

Grila de echivalare a notelor

R 77

F.R.77.01

Fișă de evaluare a performanțelor individuale (personal cu funcții de conducere)

F.R.77.02

Fișă de evaluare a performanțelor individuale (personal cu funcții de execuție) 

M 01

F.M.01.01

Criterii admitere – Facultatea de Design

F.M.01.02

Criterii admitere – Facultatea de Educație Fizică și Sport

F.M.01.03

Criterii admitere – Facultatea de Inginerie

F.M.01.04

Criterii admitere – Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

F.M.01.05

Criterii admitere – Facultatea de Științe Economice

F.M.01.06

Criterii admitere – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

F.M.01.07

Criterii admitere – Facultatea de Științe Exacte

F.M.01.08

Criterii admitere – Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

 

F.M.01.09

Criterii admitere – Facultatea de Teologie

 

 

F.M.01.10

Echivalarea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate

F.M.01.11

Cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate

F.M.01.12

Recunoașterea studiilor cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale spațiului economic european și din Confederația Elvețiană pentru înscrierea la studii universitare de licență

F.M.01.13

Application for recognition of Studies for enrolment to undergraduate studies, 2019-2020 University year

F.M.01.14

Echivalarea studiilor universitare – licență pentru cetățenii români

F.M.01.15

Cerere echivalare/recunoaștere studii superioare efectuate în străinătate de cetățenii români

F.M.01.16

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de master/doctorat/DPPD

F.M.01.17

Application for recognition of studies for enrolment to master/Phd Studies, DPPD studies, 2019-2020 University year

F.M.01.18

Cerere de înscriere la studii universitare de licență

F.M.01.19

Cerere de înscriere la studii universitare de master

M 02

F.M.02.01

Cerere-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

F.M.02.02

Componenţa comisiei pentru evaluarea tezei de abilitare

M 03

F.M.03.01

Standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante

F.M.03.02

Cerere înscriere pentru ocuparea postului

F.M.03.03

Documentele din dosarul de concurs

F.M.03.04

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale

F.M.03.05

Aviz privind legalitatea înscrierii la concurs

F.M.03.06

Referat evaluare

F.M.03.07

Referat analiză

F.M.03.08

Declarație privind situațiile de incompatibilitate

F.M.03.09

Raport de oportunitate

F.M.03.10

Raportul președintelui comisiei de concurs

F.M.03.11

Declarație incompatibilitate

F.M.03.12

Copertă dosar concurs

F.M.03.13

Opis dosar concurs

F.M.03.14

Decizie a Comisiei de concurs

 

M 04

F.M.04.01

Cerere-tip pentru premierea rezultatelor cercetării

F.M.04.02

Criterii pentru premierea rezultatelor cercetării

M 06

F.M.06.01

Model cerere echivalare diploma de doctor şi titlul de doctor.

F.M.06.02

Model atestat de recunoaştere

F.M.06.03

Model cerere echivalare calitate de conducător de doctorat

M 09

F.M. 09.01

Dosarul de înscriere la doctorat Domeniul Teologie ortodoxă

F.M. 09.02

Dosarul de înscriere la doctorat Domeniul Filologie    

F.M. 09.03

Dosarul de înscriere la doctorat  Domeniul Teologie Evanghelică

M 11

F.M.11.01

Standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice prin examen de promovare în cariera didactică

F.M.11.02

Cerere înscriere la examen

F.M.11.03

Documentele din dosarul depus în vederea participării la examenul de promovare

F.M.11.04

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale universităţii.

F.M.11.05

Aviz privind legalitatea înscrierii la examen

F.M.11.06

Refererat de apreciere pentru posturile de lector universitar/şef lucrări

F.M.11.07

Referat de apreciere pentru posturile de conferenţiar/profesor universitar

F.M.11.08

Declaraţie privind situaţiile de incompatibilitate

F.M.11.09

Referat al directorului de departament/Avizul Consiliului departamentului

F.M.11.10

Raportul preşedintelui comisiei de examen

F.M.11.11

Declaraţia membrilor comisiei de examen privind situaţiile de incompatibilitate

F.M.11.12

Pagina de gardă

F.M.11.13

Opis

F.M.11.14

Decizia comisiei de examen

  PS.01

F.PS.01.01

  Model lista activităților 

F.PS.01.02

  Model Registrul procedurilor operaționale scrise

  PS.02

F.PS.02.01

  Nomenclatorul arhivistic al UAV

F.PS.02.02

  Pagina de gardă

F.PS.02.03

  Inventar de documente pentru arhivare

F.PS.02.04

  Proces-verbal de predare-preluare

F.PS.02.05

  Registru de evidenţă intrări-ieşiri documente în/din arhivă

F.PS.02.06

  Proces-verbal al Comisiei de selecţionare

F.PS.02.07

  Cererea specifică solicitare document arhivat

F.PS.02.08

  Registru de depozit

F.PS.02.09

  Fisă de control

 

 

PS. 04

F.PS.04.01

Diagrama de proces

F.PS.04.02

Evaluarea probabilităţii de apariţie şi a impactului

F.PS.04.03

Tabel obiective specifice

F.PS.04.04

Formular Alertă risc

F.PS.04.05

Model Proces-verbal al şedinţei de analiză a riscurilor

F.PS.04.06

Model Fişa de urmărire a riscului

F.PS.04.07

Model Planul pentru implementarea măsurilor de control

F.PS.04.08

Registrul riscurilor

PS.06

F.PS.06.01

Registru privind evidenţa şi sesizarea neregularităţilor

F.PS.06.02

Semnalarea neregularităților

PS.07

F.PS.07.01

Inventarul funcțiilor sensibile

F.PS.07.02

Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile

F.PS.07.03

Registrul persoanelor care ocupă funcții sensibile

F.PS.07.04

Plan de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile

PO 01

F.PO.01.01

Plan de învățământ

F.PO.01.03

Codificarea disciplinelor din planurile de învățământ

PO 02

F.PO.02.01

Oferta discipline pentru normare / departament

F.PO.02.02

Stat de funcții și personal didactic / departament

F.PO.02.03

Stat de funcții și personal didactic cu nominalizar cadre didactice pe posturi vacante / departament

PO 03

F.PO.03.01

Contract de studii

PO 05

F.PO.05.01

Cerere tip pentru avizarea trimiterii materialelor științifice spre publicare

F.PO.05.02

Cerere tip pentru avizarea participării la manifestări științifice, culturale și/sau sportive în țară sau străinătate

F.PO.05.03

Declarație a coautorului pentru trimiterea unui material spre publicare/prezentare

F.PO.05.04

Declarație de confidențialitate a președintelui/membrilor Consiliului Științific al UAV

PO 06

F.PO.06.01

Cerere tip

F.PO.06.02

Declarație incompatibilitate

PO 07

F.PO.07.01

Coperta LFSU

F.PO.07.02

Pagina de gardă LFSU

F.PO.07.03

Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitate

F.PO.07.04

Referatul conducătorului LFSU

F.PO.07.05

Cuprinsul LFSU

F.PO.07.06

Reguli pentru listarea surselor bibliografice a LFSU

F.PO.07.07

Lista temelor propuse pentru LFSU

F.PO.07.08

Planul LFSU

F.PO.07.09

Tabel nominal Predare la arhivă a lucrărilor/proiectelor de licență/diplomă/disertație

F.PO.07.10

Cerere adresată Decanului

PO 08

F.PO.08.01

Notificare student

PO 10

F.PO.10.01

Cerere de înscriere la concurs

F.PO.10.02

Fişa analitică de evaluare a activităţii pentru cadrele didactice

F.PO.10.03

Fişa de evaluare a personalului de cercetare

F.PO.10.04

Fişa de evaluare a performanțelor personalului didactic auxiliar

F.PO.10.05

Clasamentul candidaturilor la nivelul facultăților/departamentelor

F.PO.10.06

Clasamentul candidaturilor la nivel de universitat

 PO 13

F.PO.13.01

 Consimţământ angajat

F.PO.13.02

Consimţământ colaboratori

F.PO.13.03

Consimţământ studenţi 

F.PO.13.04

Consimţământ persoană care doreşte să se angajeze

F.PO.13.05

Informare

F.PO.13.06

Informare iniţială angajaţi

F.PO.13.07

Informare iniţială studenţi

F.PO.13.08

Informare iniţială colaboratori

F.PO.13.09

Consimţământ prelucrare date cu caracter sensibil angajat

F.PO.13.010

Consimţământ prelucrare date cu caracter sensibil student

F.PO.13.011

Consimţământ prelucrare date cu caracter sensibil colaborator

PO 14

F.PO.14.01

Cerere de evaluare internă

F.PO.14.02

Referat de propunere evaluatori

F.PO.14.03

Decizie de numire a comisiei de evaluare internă a Raportului de autoevaluare a programului de studiu

F.PO.14.04

Extras din procesul verbal al ședinței Consiliului facultății

F.PO.14.05

Raportul comisiei de evaluare internă a programelor de studii - licență

F.PO.14.06

Raportul comisiei de evaluare internă a programelor de studii - master

F.PO.14.07

Listă de neconformități

F.PO.14.08

Fișă de remediere neconformități

 PO 15

F.PO.15.01

Cerere tip pentru avizarea deplasărilor în țară sau străinătate în interes profesional

F.PO.15.02

Planificarea suplinirii/recuperării sarcinilor didactice pe perioada efectuării deplasării

F.PO.15.03

Planificarea suplinirii/recuperării sarcinilor de cercetare pe perioada efectuării deplasării

F.PO.15.04

Planificarea suplinirii/recuperării sarcinilor de conducere și/sau administrative pe perioada deplasării

 PO 18

F.PO.18.01

Fișa de evaluare colegială

F.PO.18.02

Raport de evaluare colegială

F.PO.18.03

Raport cumulativ asupra evaluării colegiale

F.PO.18.04

Raport sintetic asupra evaluării colegiale

 PO 19

F.PO.19.01

Fișa de autoevaluare a activității științifice și didactice

F.PO.19.02

Raport cumulativ asupra autoevaluării

F.PO.19.03

Raport sintetic asupra autoevaluării

 PO 20

F.PO.20.01

Chestionar de evaluare a activității didactice de către studenți

F.PO.20.02

Raport de evaluare de către studenți a cadrului didactic

F.PO.20.03

Raport cumulativ asupra evaluării activității didactice de către studenți

F.PO.20.04

Raport sintetic asupra evaluării activității didactice de către studenți

 PO 21

F.PO.21.01

Fișa de evaluare a cadrelor didactice de către directorul de departament

F.PO.21.02

Raport cumulativ asupra evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament

F.PO.21.03

Raport sintetic asupra autoevaluării

PO 22

F.PO.22.01

Chestionar de evaluare a satisfacției studenților

F.PO.22.02

Raport sintetic asupra evaluării a satisfacției studenților

F.PO.22.03

Raport cumulativ asupra evaluării a satisfacției studenților

PO 26

F.PO.26.01

Model cerere eliberare diplomă

F.PO.26.02

Model cerere eliberare diplomă fiu/fiică

F.PO.26.03

Cerere pentru vizarea actelor de studii emise de instituțiile de învățământ superior din România

F.PO.26.04

Autentificare acte studii

F.PO.26.05

 Fișă ALUMNI

PO 28

F.PO.28.01

Model Decizie de înmatriculare

F.PO.28.02

Model Decizie de transfer în an superior

F.PO.28.03

Model Cerere de transfer în an superior

F.PO.28.04

Model Decizie de înmatriculare

F.PO.28.05

Model Cerere de transfer

F.PO.28.06

Model Decizie de transfer

F.PO.28.07

Model Cerere de întrerupere studii

F.PO.28.08

Model Decizie de întrerupere studii

F.PO.28.09

Model Cerere de reluare studii

F.PO.28.10

Model Decizie de reluare studii

F.PO.28.11

Model Cerere de reînscriere/reînmatriculare

F.PO.28.12

Model Decizie de reînmatriculare

F.PO.28.13

Model Cerere de prelungire școlarizare

F.PO.28.14

Model Decizie de prelungire școlarizare

F.PO.28.15

Model Cerere de exmatriculare

F.PO.28.16

Model Decizie de exmatriculare la cerere

F.PO.28.17

Model Decizie de exmatriculare

F.PO.28.18

Solicitare transfer în an superior

PO 30

F.PO.30.01

Declarație de evitare a conflictului de interese

F.PO.30.02

Formular de aplicare ERASMUS+

F.PO.30.03

Fișă de evaluare pentru mobilități de studiu ERASMUS+

F.PO.30.04

Proces verbal de selecție 

PO 31

F.PO.31.01

Learning Agreement Student Mobility for Studies

F.PO.31.02

Learning Agreement Student Mobility for Studies

F.PO.31.03

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

F.PO.31.04

Model Contract financiar

F.PO.31.05

Model Deviz de cheltuieli

F.PO.31.06

ERASMUS+ Student Mobility Certificate of stay

F.PO.31.07

Application for Extension of ERASMUS study period

PO 32

F.PO.32.01

Criterii de evaluare

F.PO.32.02

Proces verbal de selecție

F.PO.32.03

Declarație de evitare a conflictului de interese  

PO 33

F.PO.33.01

Mobility Agreement Staff Mobility For Training

F.PO.33.02

Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

F.PO.33.03

Model Contract financiar 

F.PO.33.04

 Deviz de cheltuieli

PO 34

F.PO.34.01

Student application form ERASMUS+

F.PO.34.02

Learning Agreement Student Mobility for Studies

F.PO.34.03

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

F.PO.34.04

Student accomodation form

F.PO.34.05

Letter of acceptance

F.PO.34.06

 Certificate of Attendance

PO 36

 

F.PO.36.01

Document de recunoaștere academică - studiu

F.PO.36.02

Recunoașterea stagiului ERASMUS+ de studiu

F.PO.36.03

Document de recunoaștere academică - plasamentul face parte din curriculum

F.PO.36.04

Document de recunoaștere academică - plasamentul nu face parte din curriculum

F.PO.36.05

Recunoașterea stagiului ERASMUS+ de plasament

 PO 38

 

F.PO.38.01

Comisia de burse pe universitate

F.PO.38.02

Comisia de burse pe facultate

F.PO.38.03

Cuantumurile burselor și sursele de finanțare

F.PO.38.04

Model cerere pentru acordarea burselor de ajutor social

F.PO.38.05

Declarație de venit

F.PO.38.06

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social

F.PO.38.07

Declarație pentru obținerea bursei de merit

F.PO.38.08

Verificare conformitate dosar bursă de ajutor social - caz medical

F.PO.38.09

Procesul de acordare al burselor în UAV

 PO 41

F.PO.41.01

Lista instituţiilor de învăţământ superior care organizează cursul pregătitor

F.PO.41.02

Lista diplomelor de finalizare a studiilor preuniversitare care permit accesul la studii universitare în România

F.PO.41.03

Cerere pentru înscrierea la studii universitare la UAV pentru cetățenii străini

F.PO.41.04

Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

 PO 43

F. PO. 43.01

Model cerere pentru acordarea bursei speciale

 PO 46

F.PO.46.01

Declarație de avere

F.PO.46.02

Declarație de interese

 PO 48

F.PO.48.01

Model Registru intrări-ieșiri

F.PO.48.02

Model Condică de distribuire a corespondenței

F.PO.48.03

Model Condică de distribuire facturi către Biroul Achiziții-Investiții

F.PO.48.04

Model Condică borderou de corespondență - Poșta Militară

PO 51

F.PO.51.01

Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România pentru românii de pretutindeni

F.PO.51.02

Declaraţie privind apartenenţa la identitatea culturală română

F.PO.51.03

Formular de confirmare a locului de studii

 PO 53

 F.PO.53.01

Cerere de bursă Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad pentru studenți internaționali

F.PO.53.02

Declarația candidatului

PO 54

F.PO.54.01

Planul studiilor universitare de doctorat

F.PO.54.02

Model cerere pentru susținere proiect de cercetare științifică

F.PO.54.03

Model Proces verbal susținere proiect de cercetare științifică

F.PO.54.04

Model Raport de activitate

F.PO.54.05

Model cerere pentru susținere Raport de cercetare

F.PO.54.06

Model Proces verbal susținere raport de cercetare

F.PO.54.07

Model cerere pentru schimbarea titlului tezei de doctorat

F.PO.54.08

Model cerere pentru schimbarea conducătorului de doctorat

F.PO.54.09

Model cerere pentru întrerupere / prelungire / perioadă de grație

F.PO.54.10

Model cerere pentru depunerea tezei de doctorat

F.PO.54.11

Model process verbal privind susținerea tezei de doctorat

F.PO.54.12

Model cerere constituire comisie susținere public teză de doctorat

PO 57

F.PO.57.01

Catalog de note privind examenele de diferență

F.PO.57.02

Catalog de note

F.PO.57.03

Transcript of records

F.PO.57.04

Model cerere mărire de notă

F.PO.57.05

Catalog de note privind examinarea/reexaminarea

F.PO.57.06

Model proces-verbal

 

 PO 01 BAI

F.PO.01-BAI.01 

Model Referat de necesitate

PO 03 BAI 

F.PO.03-BAI.01

 Referat de necesitate pentru includerea achiziţiilor în PAAP

PO 04 BAI

 F.PO.04-BAI.01

Proces verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de repere

 F.PO.04-BAI.02

Proces verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 

 F.PO.04-BAI.03

Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse

 F.PO.04-BAI.04

Proces verbal de recepţie calitativă

 F.PO.04-BAI.05

 Proces verbal de trasare a lucrărilor 

 F.PO.04-BAI.06

Raport de neconformitate

PO 05 BAI

F.PO.05-BAI.01

Proces verbal de recepţie parţială

F.PO.05-BAI.02

Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

F.PO.05-BAI.03

Proces verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor

F.PO.05-BAI.04

Proces verbal de recepţie finală 

F.PO.05-BAI.05

 Proces verbal de suspendare a procesului de recepţie finală

F.PO.05-BAI.06

Jurnalul evenimentelor

F.PO.05-BAI.07

Norme de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei 

PO 01 ICDISTN

 F.PO.01-ICDISTN.01

Raport de activitate lunar

 

PO 02 ICDISTN

 F.PO.02-ICDISTN.01

Lista EMM

 F.PO.02-ICDISTN.02

Fişa de evidenţă EMM

 F.PO.02-ICDISTN.03

Solicitare utilizare echipamente

 F.PO.02-ICDISTN.04

Contract de colaborare cu societăţi comerciale

 F.PO.02-ICDISTN.05

Contract prestare de servicii (pentru companii/firme)

 F.PO.02-ICDISTN.06

Contract prestare de servicii (pentru persoane fizice autorizate)

 F.PO.02-ICDISTN.07

Acord de parteneriat

PO 03 ICDISTN

F.PO.03-ICDISTN.01

Proces verbal de predare-primire a cardurilor de acces

F.PO.03-ICDISTN.02

Proces verbal privind instructajul referitor la normele de protecţia muncii şi cele de deservire a aparatului

F.PO.03-ICDISTN.03

 Proces verbal de predare-primire şi punere în funcţiune

PO 05 ICDISTN

F.PO.05-ICDISTN.01

Caiet evidenţe intrare probe

F.PO.05-ICDISTN.02

Caiet de lucru

PO.01-ED

F.PO.01-ED.01

Cerere pentru obținerea ISBN-ului

 

 

 

PO.01-E+  

 

F.PO.01-E+.01

Application form 

F.PO.01-E+.02

Learning agreement

F.PO.01-E+.03

Training agreement

F.PO.01-E+.04

Accommodatin form

F.PO.01-E+.05

Letter of acceptance

F.PO.01-E+.06

Grant agreement for Erasmus+ student mobility

F.PO.01-E+.07

Transcript of Records

F.PO.01-E+.08

Transcript of Work

F.PO.01-E+.09

Certificate of attendance

F.PO.01-E+.10

Statement of double funding avoidance 

PO.02-E+  

F.PO.02-E+.01

Teaching Mobility Agreement (Program de predare)

F.PO.02-E+.02

Training Mobility Agreement (Program de formare)

F.PO.02-E+.03

Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching/training between programme and partner countries (Contract financiar)

F.PO.02-E+.04

Certificate of attendance for STA

F.PO.02-E+.05

Certificate of attendance for STT

F.PO.02-E+.06

 Statement of double funding avoidance (Declaraţia de evitare a dublei finanţări)

PO.01-SRUS 

F.PO.01-SRUS.01 

Foaie colectivă de prezenţă

F.PO.01-SRUS.02 

Centralizator plata cu ora licenţă/master 

F.PO.01-SRUS.03

Stat de funcţii desfăşurat nominal al personalului nedidactic al UAV

F.PO.01-SRUS.04

Referat privind îndeplinirea normei de bază la cadrele didactice titular din cadrul UAV

 

F.PO.01-SRUS.05

Fișă de activitate zilnică

F.PO.01-SRUS.06

Cerere concediu

PO.06-SSA

F.PO.06-SSA.01

Model cerere cazare

F.PO.06-SSA.02

Contract de închiriere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET