Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

| REGULAMENTE | METODOLOGII | PROCEDURI | FORMULARE |  


REGULAMENTE

Cod

Denumire

Data intrării în vigoare

R 01

Carta UAV

04.06.2015

R 02

Regulament de organizare și funcționare a senatului UAV

11.04.2016

R 03

Regulament de organizare și funcționare a consiliului de administrație al UAV

27.07.2015

R 04

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant didactic auxiliar si nedidactic

20.07.2015

R 05

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor pe baza creditelor transferabile

19.06.2018

R 06

Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară

28.03.2019

R 07

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de învăţare al UAV

28.03.2019

R 08

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la şcoala doctorală în domeniul filologie pt anul univ 2015-2016

Anulat

R 09

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

13.02.2019

R 10

Regulamentul Centrului de consiliere și Orientare în Carieră

20.07.2015

R 11

Regulament de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în cadrul UAV

28.03.2019

R 12

Regulament privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate

20.07.2015

R 13

Regulament privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice

26.05.2016

R 14

Regulament de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS+

15.09.2015

R 15

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de relații internaționale

15.09.2015

R 16

Regulament privind finalizarea studiilor doctorale în domeniul Filologie

22.04.2015

R 17

Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului Audit Public Intern

13.10.2015

R 18

Regulament de organizare și funcționare al consiliul științific al UAV

26.05.2016

R 19

Regulament de organizare și funcționare a Direcției general administrative

24.02.2016

R 20

Regulament de organizare și funcționare a Biroului Achiziții-Investiții

28.03.2019

R 21

Regulament de organizare și funcționare al Compartimentului de informare, relații publice și informatizare

03.12.2015

R 22

Regulament de organizare și funcționare a Serviciului social administrativ

03.12.2015

R 23

Regulament de organizare și funcționare a Direcției Economico-Financiare

26.05.2016

R 24

Regulament de organizare și funcționare a Arhivei

03.12.2015

R 25

Regulament de organizare și funcționare a Hotelului Akademos

24.02.2016

R 26

Regulament de organizare și funcționare al comisiilor permanente din senatul UAV

16.02.2017

R 27

Regulament de organizare si functionare al Comisiei de etică

15.09.2015

R 28

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu programe de studiu

13.10.2015

R 29

Regulament de organizare și funcționare al UAV

26.05.2016

R 30

Regulament de functionare a CEAC la nivel de universitate

03.12.2015

R 31

Regulament intern al UAV

16.02.2017

R 32

Regulament pentru înființarea și dezvoltarea de spinn off-uri bazate pe rezultate dezvoltate în cadrul UAV

27.07.2015

R 33

Regulament cadru de organizare și funcționare a facultății

20.07.2015

R 34

Regulament cadru de organizare și funcționare a departamentului

15.09.2015

R 35

Regulament cadru de funcționare a CEAC la nivel de facultăți

03.12.2015

R 36

Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii universitare "Cornelia Bodea"

24.02.2016

R 37

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii

03.12.2015

R 38

Regulament de organizare, funcționare și ordine internă al căminului și al cantinei

13.10.2015

R 39

Regulament de organizare, exploatare și atribuire locuri de parcare

13.10.2015

R 40

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Teologie

15.09.2015

R 41

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Design

03.12.2015

R 42

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Educație Fizică și Sport

03.12.2015

R 43

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Inginerie

03.12.2015

R 44

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de inginerie alimentară, turism și protecția mediului

03.12.2015

R 45

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Științe Economice

03.12.2015

R 46

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Științe Exacte

03.12.2015

R 47

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de științe ale educației, psihologie și asistență socială

03.12.2015

R 48

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de științe umaniste și sociale

03.12.2015

R 49

Regulament privind evaluarea periodică a cadrelor didactice în UAV

24.02.2016

R 50

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Design, Comunicare Vizuală și Arte Aplicate

03.12.2015

R 51

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă

03.12.2015

R 52

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi

03.12.2015

R 53

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Știinţe Tehnice şi ale Naturii

03.12.2015

R 54

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială

03.12.2015

R 55

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Discipline Economice

03.12.2015

R 56

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Matematică-Informatică

03.12.2015

R 57

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Limbi Moderne şi Știinţe Socio-Umane

03.12.2015

R 58

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Discipline Teologice

03.12.2015

R 59

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de limbi moderne (CLM) din cadrul UAV

26.05.2016

R 60

Regulament de alegere a studenților reprezentanți din UAV șiscrisoare de intenție

17.06.2015

R 61

Regulament de organizare și funcționare al Comisie de monitorizare

03.05.2019

R 62

Regulament privind organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare

20.01.2016

R 63

Regulament de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat din UAV

28.03.2019

R 64

Regulament de organizare și funcționare a casieriei

26.05.2016

R 65

Regulament de organizare si functionare al Serviciului resurse umane salarizare

28.09.2017

R 66

Regulament de organizare și funcționare al Institutului de cercetare-dezvoltare-inovare în științe tehnice și naturale al UAV

26.05.2016

R 67

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de asigurare și îmbunătățire a calității (DAIC)

26.05.2016

R 68

R 68 Regulament privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat,forma de învățământ cu frecvență 2018-2019

10.09.2018

R 69

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de comunicare și asigurare a transparenței (DCAT)

26.05.2016

R 70

Regulament de organizare și funcționare al Editurii Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad

23.02.2018

R 71

Regulament de organizare și funcționare al Institutului european "Serge Moscovici" din cadrul UAV

25.11.2016

R 72

Carta auditului public intern

20.12.2018

R 73

Regulament privind organizarea și funcționarea Compartimentului de comandă, gestionare, completare și eliberare acte de studii

16.02.2017

R 74

Regulament privind acordarea titlurilor și disticțiilor onorifice la UAV

10.09.2018

R 75

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de doctorat - septembrie 2019

13.02.2019

R 76

Regulament privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate de către studenți, în cadrul mobilităților Erasmus+

15.09.2016

R 77

Regulament privind evaluarea performanțelor individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic din Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

12.05.2017

R 78

Regulament de organizare si functionare al Compartimentului juridic

28.07.2017

R 79

Regulament de organizare și funcționare a echipei de gestionare a riscurilor

13.11.2017

 

R 80

Regulament privind utilizarea și securitatea resurselor informatice și de comunicații a rețelei din cadrul UAV

10.09.2018

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET