Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Departamentul de Comunicare şi Asigurare a Transparenţei (DCAT)

Responsabilităţi principale:

Principalele canale de comunicare şi asigurare a transparenţei

 • Afişarea informaţiilor actualizate pe pagina oficială a universităţii: www.uav.ro
 • Portal de contact cu diverse entităţi academice (rectorat, facultăţi, departamente ş.a.): CONTACT 
 • Forum de discuţii pe platforma Moodle: http://online.uav.ro
 • Furnizare prin telefon sau e-mail a informaţiilor publice economico-financiare:
 • Furnizarea de informaţii de interes public:
Prof.univ.dr.ing.ec. Barbu Ionel
E-mail: info.pub@uav.ro

Program de audienţe pentru solicitarea de informaţii prin telefon, e-mail sau în scris:

 • Luni- Vineri, Orele 10-12

EXTRAS din Regulamentul de organizare şi funcţionare al DCAT

Notă de fundamentare.

Având în vedere:

 1. interesul strategic propriu şi misiunea asumată prin Carta universitară şi alte documente interne ale Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad (UAV),
 2. necesitatea şi oportunitatea promovării unei imagini corecte a UAV pe baza principiului transparenţei informaţiilor de interes public şi a informaţiilor utile publicului ţintă,
 3. prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi interesul societăţii civile în evaluarea şi ierarhizarea universităţilor publice pe criterii de integritate academică şi administrativă,
 4. accentul deosebit de important pe care Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale îl pune pe transparenţă şi pe asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor instituţiilor de învăţământ din Romania, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora,
 5. paradigma evaluării de către organisme de evaluare a calităţii din ţară şi din străinătate în vederea clasificării instuţionale şi a ierarhizării programelor de studii şi a departamentelor, paradigmă bazată pe accesul direct şi de la distanţă la informaţiile privind realizarea misiunii acestora, este oportună înfiinţarea Departamentului de Comunicare şi Asigurare a Transparenţei (DCAT) al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad (UAV).

CAP. 1. ÎNFIINŢARE, FUNCŢIONARE, SUBORDONARE, MISIUNE ŞI OBIECTIVE

Art. 1. Înfiinţare, subordonare şi funcţionare

a) Departamentul de Comunicare şi Asigurare a Transparenţei (DCAT) al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad (UAV) se înfiinţează prin Hotărârea Senatului UAV.

b) DCAT funcţionează în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi al principiului transparenţei stipulat de art. 3 lit. m) din legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale.

c) DCAT se subordonează direct rectorului UAV, care propune senatului numirea directorului de departament.

Art. 2. Misiune

Departamentul are misiunea de a promova Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad prin asigurarea transparenţei şi vizibilităţii totale a misiunii, a deciziei şi a rezultatelor universităţii şi ale entităţilor sale (facultăţi, departamente, institute, centre de cercetare etc.), vizând comunitatea internă (studenţi, absolvenţi, angajaţi ai facultăţilor, departamentelor, serviciilor administrative şi economice) şi publicurile externe (potenţiali studenţi, părinţi, ministerul de resort şi organismele sale executive şi consultative, organismele de evaluare a calităţii, parteneri instituţionali, societatea civilă, comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională).

Art. 3. Obiective generale

a) DCAT va proiecta imaginea UAV pe baza unor informaţii corecte şi actualizate, atât în rândul propriei comunităţi academice, cât şi în rândul partenerilor interni şi externi şi a publicului larg din ţară şi străinătate.

b) DCAT va promova imaginea UAV printr-un sistem de comunicare coerent şi funcţional, atât la nivel intra-instituţional cât şi la nivel inter-instituţional.

c) DCAT va păstra un contact şi un dialog direct şi continuu cu studenţii, potenţialii studenţi, cu alte instituţii şi cu societatea civilă, asigurând accesul la informaţiile de interes public prevăzute de legea 544/2001, dar şi la alte informaţii utile celor interesaţi.

d) DCAT va acorda o atenţie deosebită prezentării corecte şi complete a informaţiilor pe pagina web www. uav. ro, atât în limba română cât şi în limba engleză, pentru a facilita cunoaşterea potenţialului de cercetare şi a ofertei educaţionale a UAV de către potenţialii studenţi din ţară şi străinăte, dar şi de către organismele de evaluare a calităţii în vederea clasificării corecte a universităţii şi a ierarhizării programelor de studii universitare.

e) DCAT va lua măsuri ca în activitatea de comunicare publică să se respecte Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi Decizia CNA nr. 80/2002 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.

Art. 4. Obiective specifice.

a) Având în vedere faptul că UAV promovează o universitate centrată pe student, studenţii sunt consideraţi parteneri egali ai comunităţii academice UAV. DCAT va crea condiţiile pentru realizarea unui feed-back permanent şi eficient din partea studenţilor şi organizaţiilor studenţeşti.
b) DCAT va milita pentru o interacţionare corectă cu alte instituţii de învăţământ superior, promovând relaţii de colaborare reciproc avantajoase. Chiar dacă cu unele dintre acestea nu are relaţii de colaborare, DCAT va milita pentru o relaţionare bazată pe respect reciproc şi o concurenţă academică corectă.
c) DCAT va sprijini intensificarea relaţiilor de colaborare cu media locală şi naţională. DCAT va dezvolta o atitudine pro-activă pentru stabilirea unor relaţii oneste şi corecte cu presa, solicitând drept la replică în cazul unor încercări de compromitere mediatică a imaginii UAV pe baza unei manipulări a informaţiei, cum ar fi prezentarea de informaţii false, trunchiate sau scoase din context.
d) DCAT va acţiona pentru creşterea numărului de studenţi din ţară şi din străinătate prin folosirea intensivă a mijloacelor specifice şi diseminarea informaţiilor utile publicului ţintă.
e) DCAT va urmări diversificarea instrumentelor de lucru pentru a se putea realiza o politică de promovare a imaginii pozitive şi comunicare permanentă: ziar, post de radio, tv, pagina web, newsletter ş. a.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET